Ogólne zasady i warunki użytkowania naszych serwisów internetowych oraz Klubu Mojego Maluszka

Drodzy Odwiedzający naszą stronę internetową,

poniżej znajdziecie warunki korzystania z usług zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy Was do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie lub za pośrednictwem infolinii Serwisu dla Rodziców.

Jeżeli chcielibyście uzyskać dokładne informacje na temat ochrony danych osobowych, zapraszamy tutaj: Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne

Zamieszczone w dalszej części tego dokumentu warunki oraz zasady korzystania z usług dotyczą w szczególności:

 • Serwisu Klub mojego Maluszka
 • Newsletterów wysyłanych na adres mailowy
 • Konkursów
 • Forum
 • Produktów czy próbek wysyłanych w ramach Testowania  czy Konkursu
 • Formularza kontaktowego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest HiPP Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Giełdowej 1 (zwany dalej HiPP). Celem zbierania danych jest przesyłanie paczki powitalnej dla dziecka oraz informacji dotyczących żywienia, pielęgnacji i rozwoju Państwa dziecka, informacji na temat produktów, promocji i usług HiPP, a także udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez Państwa na stronie Klubu mojego Maluszka HiPP oraz przez formularz kontaktowy.

Dane będą przetwarzane przez cały okres trwania relacji z użytkownikiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia 5. roku życia przez najmłodsze dziecko zarejestrowane przez klubowicza, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w punkcie 1. Aby przesyłać Panu/Pani informacje podane powyżej korzystamy z usług firm partnerskich, które mają dostęp do Państwa danych, ale wyłącznie w zakresie określonym przez HiPP. Państwa dane mogą być ponadto udostępnione innym firmom z grupy HiPP, np. w przypadku zapytań o nasze produkty. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych (np. w celu dopasowania paczki do wieku dziecka)

HiPP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogólnych zasadach korzystania z serwisów internetowych, w tym Klubu mojego Maluszka w dowolnym czasie. Zaktualizowane zasady wchodzą w życie w ciągu 7 dni od daty ich publikacji. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach na stronie internetowej, mają również prawo do rezygnacji z usług w ciągu dwóch tygodni od momentu publikacji informacji na temat wprowadzonych zmian. W takim przypadku należy skontaktować się z HiPP poprzez formularz kontaktowy (wymagana forma pisemna, w tym mailowa). Po otrzymaniu powiadomienia od użytkownika, nastąpi automatyczne skasowanie danych osobowych oraz dostępowych danego użytkownika. Dodatkowo administrator zobowiązuje się do powiadamiania użytkowników o wszelkich zmianach w odniesieniu do możliwości rezygnacji oraz dwutygodniowego terminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania oraz prawa innego rodzaju. Rejestracja w Klubie mojego Mauszka oraz dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z pełną akceptacją przez użytkownika warunków korzystania z serwisu. 

2. Szczególne warunki użytkowania Klubu mojego Maluszka HiPP

W Klubie mojego Maluszka mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletni użytkownicy. Rejestracja w Klubie Maluszka oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. 

Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HiPP w celach wymienionych w punkcie 1. Rejestrując się w Klubie Maluszka użytkownik akceptuje również niniejsze zasady korzystania z Serwisu bez zastrzeżeń oraz oświadcza, iż będzie się do nich stosował.

Prawa i obowiązki użytkowników:
Rejestracja w Klubie mojego Maluszka jest bezpłatna oraz dobrowolna. Aby dokonać rejestracji w Serwisie użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, w tym swojego imienia i pełnego nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia dziecka. Dodatkowo użytkownik może podać numer telefonu, imię i płeć dziecka i adres domowy. Podanie adresu domowego nie jest obowiązkowe, ale moze być pomocne w przypadku jeśli użytkownik zostanie laureatem Konkursu czy zostanie zakwalifikowany do testowania produktów. Gdy dane osobowe użytkownika ulegną zmianie, zobowiązuje się on do powiadomienia o tym fakcie HiPP, poprzez aktualizację swoich danych w profilu użytkownika w Klubie mojego Maluszka. Każdy użytkownik może zarejestrować się wyłącznie raz i może założyć wyłącznie jeden profil użytkownika.  

Podczas rejestracji użytkownik nadaje login i hasło, które zapewniają mu dostęp do chronionych obszarów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wymienione dane i musi przechowywać je ostrożnie, aby uniknąć nadużyć. W przypadku zgubienia hasła bądź podejrzenia o wystąpieniu nadużycia, należy niezwłocznie powiadomić o tym HiPP.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadużycia dokonane przez osoby trzecie, tak długo, jeśli nie może udowodnić swojej niewinności. 

Po potwierdzeniu udanej rejestracji użytkownik otrzymuje możliwość wglądu do wszystkich aktualnych treści zamieszczonych w danym obszarze. Dotyczy to treści, do których użytkownik ma dostęp.

Wypełniając formularz rejestracyjny oraz zakładając konto w Klubie mojego Maluszka, użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych HiPP oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Klubu mojego Maluszka oraz od korzystania z usług oferowanych przez ten Serwis w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
 • nieudostępniania swojego konta innym osobom, jak również do niekorzystania z kont należących do innych użytkowników,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to prawnie dopuszczalne,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Klubu mojego Maluszka, w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników,
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i porządkiem prawnym,
 • niepodejmowania działań na szkodę HiPP, użytkowników i innych podmiotów,
 • powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu lub jego ograniczenie (np.: automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.),
 • niewykorzystywania Klubu mojego Maluszka do działalności badawczej, porównawczej, komercyjnej i marketingowej.
   

Prawa i obowiązki administratora:
HiPP zastrzega sobie prawo do zablokowania lub trwałego usunięcia konta użytkownika, który działa niezgodnie z regulaminem, mimo wcześniejszych wezwań do zaprzestania takich działań, w tym m.in.: 

 • zakłada więcej niż jedno konto w Klubie mojego Maluszka,
 • zamieszcza treści sprzeczne z prawem, wzywające do przemocy lub nienawiści, 
 • zamieszcza treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,
 • zamieszcza na na forum dane osobowe osób trzecich, szczególnie bez ich zgody,
 • reklamuje konkurentów HiPP, ich produkty, promocje, konkursy,
 • zamieszcza treści, filmy, zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich,
 • podejmuje działania na szkodę HiPP, innych użytkowników lub podmiotów.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez użytkownika oraz nie odpowiada za nieaktualne dane, w tym za brak możliwości realizacji wysyłki paczki czy newslettera do użytkownika ze względu na błędne dane.

HiPP zastrzega sobie prawo do żądania od użytkownika stosownych dokumentów potwierdzających podane przez użytkownika dane osobowe pod rygorem zablokowania lub usunięcia konta użytkownika lub usługi świadczonej na jego rzecz w ramach Klubu mojego Maluszka. Powyższe może nastąpić jedynie w przypadku powzięcia przez HiPP wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez użytkownika. Nadesłanie kopii dokumentu potwierdzającego dane użytkownika jest dobrowolne. Dokumenty potwierdzające dane użytkownika, przesłane przez niego, po ich zbadaniu zostaną zniszczone lub usunięte lub odesłane do użytkownika, zgodnie z jego dyspozycją.

HiPP zastrzega sobie prawo do usuwania:

 • treści sprzecznych z prawem, wzywających do przemocy czy nienawiści,
 • treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,
 • danych osobowych zamieszczanych na Forum – zarówno do osoby własnej jak i osób trzecich,
 • wszelkich treści reklamujących konkurentów HiPP lub ich produkty, promocje, konkursy,
 • treści, filmy, zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich.
   

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za login i hasło użytkownika. 

W przypadku śmierci użytkownika, będącego osobą fizyczną lub braku aktywności konta użytkownika przez 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania konto użytkownika może zostać usunięte.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy w funkcjonowaniu Klubu mojego Maluszka, w tym za utratę wszelkich danych na kontach użytkowników, jeżeli te zakłócenia i problemy wynikły z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności powstały wskutek działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonych działań innych użytkowników lub osób trzecich.

HiPP ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Klubu mojego Maluszka celem dokonywania zmian, ulepszeń w Serwisie lub jego konserwacji, o czym użytkownicy w miarę możliwości technicznych zostaną poinformowani.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za treści i charakter wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników, a także za treści, informacje, dane przekazywane i publikowane przez użytkowników w Klubie Maluszka.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie przez użytkownika w Klubie mojego Maluszka danych, zdjęć, wizerunku innych osób bez ich zgody. W takim wypadku odpowiedzialność ponosi użytkownik, który takiego czynu się dopuścił.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ofert, usług bądź ich usunięcia bez wcześniejszego informowania o tym użytkownika. 

2.1. Korzyści Klubu mojego Maluszka

Zarejestrowani członkowie Klubu Maluszka mogą bezpłatnie korzystać z usług oferowanych przez Serwis, w tym z porad ekspertów na Forum, newsletterów dotyczących żywienia i rozwoju maluszka, rabatów oferowanych przez partnerów HiPP oraz możliwości brania udziału w Konkursach czy w Testowaniu produktow HiPP

2.1.1. Warunki korzystania z forum
Każdy zarejestrowany użytkownik Klubu Maluszka ma możliwość zadawania pytań ekspertom na forum Klubu. Natomiast treści zamieszczone na forum (w tym pytania użytkowników i udzielone na nie odpowiedzi) dostępne są publicznie dla wszystkich osób korzystających ze strony www.hipp.pl, również dla niezarejestrowanych użytkowników. Wpisy na forum mogą być także widoczne w wynikach wyszukiwarek w tym wyszukiwarki google. 

Wyjątek stanowią wątki zamieszczone na forum do dnia 7 maja 2017 roku włącznie, które są dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Każdy użytkownik, który po raz pierwszy będzie chciał skorzystać z forum i nie korzystał jeszcze z tablicy dyskusyjnej, zobowiązany jest podać nazwę użytkownika, tzw. nick, który będzie widoczny pod każdym jego wpisem . Nazwa użytkownika (nick) musi być zgodny z polskim prawem.  Nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać nieetycznych bądź ekstremistycznych treści. Nicku nie można zmienić samodzielnie.

Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści i zdjęć zamieszczanych przez niego w Klubie mojego Maluszka.

Na forum obowiązuje netykieta, którą użytkownik musi zaakceptować podczas pierwszej wizyty na forum:

 • Bądź uprzejmy. Pamiętaj, że Twoje wpisy są czytane przez inne osoby. Formułuj swoje wypowiedzi w taki sposób, w jaki sam chciałbyś, aby inni zwracali się do Ciebie.
 • Wyrażaj się jasno i wyraźnie oraz dbaj o zwięzłość swoich komunikatów. Sprawi to, że Twoja wypowiedź będzie łatwiejsza do zrozumienia, a prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi będzie większe.
 • Odnoś się z szacunkiem do opinii innych osób i unikaj sformułowań, które w jakikolwiek sposób mogłyby deprecjonować pozostałych użytkowników forum.
 • Niedozwolone jest umieszczanie we wpisach przekazów reklamowych. W przypadku naruszenia tej zasady, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usuwania takich treści.
 • Zakazane jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum treści dyskryminujących, obraźliwych, pornograficznych, czy też sprzecznych z prawem.
 • Przed zadaniem pytania prosimy o upewnienie się, czy podobne pytanie nie pojawiło się już wcześniej. Do tego celu wykorzystaj wyszukiwarkę znajdującą się na forum.
 • Zanim opublikujesz swoje zapytanie sprawdź, które forum jest właściwe. Prosimy o niepowielanie pytań.
 • Jeżeli na forum zauważysz wypowiedzi innych użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące zasady, prosimy o zgłoszenie tego faktu naszym moderatorom, aby mogli podjąć stosowne kroki.

2.1.2. Warunki korzystania z newsletterów wysyłanych na adres mailowy
Każdy użytkownik Klubu Maluszka HiPP zakładając konto może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Na podstawie wyrażonej zgody HiPP przesyła do użytkownika newslettery dotyczące:

 • okresu ciąży,
 • rozwoju dziecka,
 • żywienia dziecka,
 • produktów HiPP,
 • promocji produktowych,
 • konkursów,
 • akcji specjalnych.

Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newsletterów w dowolnym czasie odznaczając zgodę na otrzymywanie newsletterów w swoim profilu użytkownika. Z mailingów można wypisać się również klikając na link do wypisu zamieszczony na dole każdego newslettera. Spowoduje to usunięcie konta e-mail z bazy mailingowej oraz zaprzestanie wysyłania kolejnych wiadomości mailowych.

2.2. Konkursy dostępne tylko dla zarejestrowanych członków Klubu mojego Maluszka HiPP

Uczestnikami konkursów dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Klubu Maluszka mogą być tylko pełnoletni użytkownicy. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę, chyba, że przedmiotem konkursu są nagrody pieniężne. Pracownicy HiPP oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w organizowanych konkursach. Jeżeli konkurs organizowany jest we współpracy z inną firmą, również pracownicy oraz rodziny firmy kooperującej są wykluczeni z możliwości brania udziału w konkursie. Dane osób biorących udział w konkursie nie mogą być sprzedawane osobom trzecim oraz w jakikolwiek inny sposób używane niezgodnie z przeznaczeniem. Dane osób biorących udział w konkursie mogą być przekazane do partnera HiPP w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonego konkursu i/lub wysyłki nagrody. Powyższe dane nie mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z HiPP do innych celów niż wskazane przez HiPP.

Użytkownik publikujący pracę konkursową deklaruje, że jest właścicielem jej treści oraz posiada do niej pełne prawa autorskie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie drogą mailową informacji na temat wyników konkursu, w którym bierze udział. Ponadto użytkownik zgadza się na gromadzenie przez HiPP danych dla potrzeb konkursu oraz wykorzystywanie przesłanych treści czy zdjęć w tychże celach. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody. Użytkownik wyraża także zgodę na publikowanie zamieszczonych treści w serwisach własnych HiPP oraz w materiałach reklamowych HiPP.

Przesłane treści nie mogą być niemoralne i łamać praw, nie mogą zawierać treści ekstremistycznych, obraźliwych. HiPP nie ma obowiązku publikacji wszystkich treści zgłoszonych do konkursu. Użytkownicy dopuszczający się nadużyć będą karani i natychmiast wykluczeni z udziału w konkursie.

2.3. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik poprzez odpowiednie zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy do HiPP ma prawo reklamować wszelkie nieprawidłowe działania Serwisu. Reklamacje będą rozpoznawane przez HiPP w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. HiPP poinformuje reklamującego o wynikach rozpoznania jego reklamacji. Przed zadaniem pytania lub zgłoszeniem problemu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy na stronach Serwisu.

3. Szczególne regulacje dotyczące konkursów dostępnych w serwisie, bez konieczności logowania.

Uczestnikami konkursów publikowanych na www.hipp.pl mogą być tylko pełnoletni użytkownicy. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę, chyba, że przedmiotem konkursu są nagrody pieniężne. Pracownicy HiPP oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w organizowanych konkursach. Jeżeli konkurs organizowany jest we współpracy z inną firmą, również pracownicy oraz rodziny firmy kooperującej są wykluczeni z możliwości brania udziału w konkursie. Dane osób biorących udział w konkursie nie mogą być przekazywane, sprzedawane osobom trzecim oraz w jakikolwiek inny sposób używane niezgodnie z przeznaczeniem.

Do każdego konkursu organizowanego w serwisie www.hipp.pl, w którym mogą wziąć udział także osoby niezarejestrowane w Klubie Maluszka przygotowany zostanie stosowny regulamin określający szczególne warunki konkursu, w tym zasady dotyczące udziału w konkursie, czasu jego trwania, rodzaju nagród, reklamacji oraz ochrony danych osobowych. 

4. Postanowienia końcowe

Obowiązujący Regulamin Serwisu jest dostępny w Klubie mojego Maluszka HiPP. HiPP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi). W takim przypadku HiPP poinformuje użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu jego udostępnienia na stronie Serwisu. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Aktualizacja: 28.07.2020