REGULAMIN KLUBU MOJEGO MALUSZKA

stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

obowiązujący od 16.11.2023

 1. Definicje

  1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. HiPP - "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, posługująca się numerami REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych;

   2. Portal – portal Klub Mojego Maluszka prowadzony na stronie internetowej o adresie https://hipp.pl/klub/korzysci-klubu wraz ze stronami powiązanymi prowadzonymi przez HiPP;

   3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez HiPP w ramach Portalu;

   4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca lub oczekująca na dziecko (w ciąży);

   5. Konto – konto Użytkownika utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, uzyskiwać dostęp do pełnej zawartości Portalu oraz wyrazić wolę skorzystania z Usług Dodatkowych;

   6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania uwierzytelnienia w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta przez Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji; Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków, należy zastosować przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, przynajmniej jedną cyfrę oraz przynajmniej jeden znak specjalny spośród () [] {} ? ! $ % & / = * + ~ , ; : @ - _ #|. W Haśle nie należy używać swojego imienia ani nazwiska.

   7. Usługi Dodatkowe – udostępniane przez HiPP świadczenia, z których może skorzystać Użytkownik posiadający Konto na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub osobnych regulaminach udostępnianych przez HiPP, takie jak np.:

    1. newslettery wysyłane na adres mailowy, w tym dotyczące porad na dany etap ciąży, żywienia i rozwoju maluszka, konkursów, nowości czy promocji HiPP.

    2. konkursy,

    3. testy produktów,

    4. forum i publikowane tam porady ekspertów,

    5. wysyłki produktów lub próbek,

    6. formularz kontaktowy;

    7. rabaty oferowane przez partnerów HiPP;

     świadczenia te nie muszą być udostępniane na podstawie umowy i nie muszą stanowić usług świadczonych drogą elektroniczną;

   8. Newsletter – bezpłatna usługa, świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu, w przypadku jej zamówienia przez Użytkownika, polegająca na wysyłce przez HiPP komunikatów informacyjnych i marketingowych, w szczególności dotyczących:

    1. porad na dany etap ciąży

    2. rozwoju dziecka,

    3. żywienia dziecka,

    4. produktów HiPP,

    5. promocji produktowych,

    6. konkursów,

    7. testów produktów

    8. akcji specjalnych.

   9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Ogólne warunki korzystania z Konta i Usług Dodatkowych

  1. Korzystanie z Konta jak również składanie oświadczeń woli przez Użytkownika dotyczących Usług Dodatkowych za pośrednictwem Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 

   1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową wspieranej przez producenta w najnowszej, zaktualizowanej wersji, obsługująca pliki „cookies” oraz co najmniej HTML 5.0, z obsługą JavaScript. 

   2. rozdzielczość ekranu minimum 768×576 pikseli,

   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

   4. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

  2. Każdy użytkownik może zarejestrować Konto wyłącznie raz i może posiadać wyłącznie jeden profil Użytkownika.  Dodatkowe konta założone przez tego samego Użytkownika mogą zostać zablokowane.
  3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu, Konta i Usług Dodatkowych zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich, służących HiPP lub podmiotom trzecim.
  4. Użytkownik obowiązany jest:
   1. powstrzymać się od działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Portalu, w tym w szczególności utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu lub uczynić korzystanie z Portalu uciążliwym dla innych Użytkowników,

   2. powstrzymać się od jakiejkolwiek ingerencji w treści zamieszczane na stronach Portalu przez HiPP,

   3. nie naruszać autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej HiPP oraz osób trzecich do treści udostępnianych na Portalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

   4. uniemożliwić dostęp do swojego Konta osobom trzecim,

   5. nie korzystać z Kont należących do innych Użytkowników,

   6. powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, w szczególności poprzez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to prawnie dopuszczalne,

   7. powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników,

   8. niepodejmowania działań na szkodę HiPP, innych Użytkowników i osób trzecich,

   9. powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności, która powoduje automatyzację korzystania z systemu (np. automatyczne odświeżanie, lub wysyłanie zapytań), w tym w zakresie crawlingu i scrapowania danych (ang. web scraping, web crawling),

   10. niewykorzystywania Portalu do działalności badawczej, porównawczej, komercyjnej i marketingowej.

   11. powstrzymać się od zamieszczania treści sprzecznych z prawem, wzywających lub wyrażających poparcie dla przemocy, nienawiści lub działań sprzecznych z prawem, 

   12. powstrzymać się od zamieszczania treści niezgodnych z tematem określonym dla danego wątku forum,

   13. powstrzymać się od zamieszczania treści mogących utrudniać innym użytkownikom korzystanie z forum,

   14. posiadać wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych na forum i w wiadomościach,

   15. powstrzymać się od zamieszczania treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,

   16. powstrzymać się od zamieszczania na forum danych osobowych osób trzecich, szczególnie bez ich zgody.

  5. HiPP nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników. Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, HiPP zastrzega sobie prawo moderowania forum, w tym usuwania treści naruszających niniejszy Regulamin w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego. HiPP, zgodnie z art. 15 ww. ustawy nie jest jednak zobowiązany do moderowania forum Portalu. W przypadku zauważenia przez Użytkownika treści naruszających niniejszy Regulamin i prawo powszechnie obowiązujące każdy może zgłosić taką treść w procedurze reklamacyjnej opisanej w § 8 Regulaminu.

  6. HiPP zastrzega sobie możliwość usuwania na Forum linków do portali zewnętrznych, jeśli istnieje podejrzenie, że link został zamieszczony jedynie w celu pozycjonowania stron innych firm w wyszukiwarkach.

  7. HiPP nie ponosi odpowiedzialności za treści i charakter wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników.

  8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności ustalonych danych uwierzytelniających (danych do logowania) i zobowiązany jest przechowywać je w tajemnicy przed osobami trzecimi, z najwyższą ostrożnością. W przypadku utracenia, ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim hasła bądź podejrzenia o wystąpieniu nadużycia, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie dokonać zmiany hasła z wykorzystaniem procedury udostępnianej na ekranie logowania do Portalu.

  9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Konta lub Portalu treści o charakterze bezprawnym.

  10. W przypadku stwierdzenia przez HiPP naruszania przez Użytkownika obowiązków i zakazów określonych w niniejszym Regulaminie, HiPP ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika i rozwiązania zawartej z nim umowy.

  11. HiPP przysługuje prawo okresowego zawieszenia udostępniania Portalu i Usług Dodatkowych w całości lub części w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika. Powyższe obowiązuje bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

  12. HiPP zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi udostępnienia Portalu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

  13. HiPP zastrzega sobie możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług Dodatkowych regulaminów odrębnych od niniejszego Regulaminu.

 1. Umowa o udostępnienie Konta

  1. Użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu i utworzyć swoje Konto.
  2. Usługa Konta jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
  3. Za rejestrację w Portalu i korzystanie z Konta nie są naliczane i pobierane przez HiPP jakiekolwiek opłaty, zaś rejestracja jest dobrowolna.
  4. Użytkownik inicjuje proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Portalu, następujących danych:
   1. imię Użytkownika;

   2. nazwisko Użytkownika;

   3. adres e-mail Użytkownika;

   4. ponownie wprowadzony ten sam adres e-mail Użytkownika;

   5. hasło Użytkownika, które będzie używane do uwierzytelniania w procesie logowania;

   6. ponownie wprowadzone to samo hasło;

   7. informacje o posiadanym dziecku lub ciąży.

   8. data urodzenia dziecka lub przewidywana data urodzenia dziecka;

   9. płeć narodzonego dziecka

    Podanie przez Użytkownika danych wskazanych w punktach od 1-9 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną tj. usługi Konta.

  5. Użytkownik może również dobrowolnie podać następujące dane, które nie są wymagane dla rejestracji Konta, a które spowodują personalizację świadczonych przez nas Usług:

   1. płeć oczekiwanego dziecka,

   2. imię dziecka.

  6. Jeśli Użytkownik zarejestrował się na etapie ciąży, to po urodzeniu dziecka może samodzielnie zmienić w profilu Użytkownika powyższe dane. Jeśli użytkownik dodał już urodzone dziecko to może zmienić w profilu Użytkownika samodzielnie imię dziecka. Natomiast zmiana płci czy daty urodzenia wymaga kontaktu z HiPP poprzez formularz https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz albo e-mail klubmaluszka@kontakt.hipp.pl. Użytkownik w procesie rejestracji Konta dokonuje wyboru czy chce otrzymywać Newsletter opisany w §4 Regulaminu poniżej poprzez wybranie opcji „Chcę otrzymywać Newsletter”.

  7. Użytkownik, który spełnia ustalone przez HiPP kryteria otrzymania paczki powitalnej, np. ustalony przez HiPP odpowiedni wiek dziecka, w procesie rejestracji Konta dokonuje wyboru czy chce otrzymywać wysyłkę w postaci paczki powitalnej dla Maluszka na warunkach opisanych w §6 Regulaminu poniżej, poprzez wybranie opcji „Chcę otrzymać paczkę powitalną dla Maluszka”. Kryteria otrzymania paczki powitalnej mogą być zmieniane przez HiPP w czasie, jednak zmiany nie będą dotyczyć dostaw już zamówionych. Aktualne kryteria będą każdorazowo podane na stronie https://hipp.pl/klub/korzysci-klubu. Paczka jest dedykowana dziecku, a zatem na jeden adres domowy może być wysłana tylko jedna paczka. HiPP wstrzymuje Usługę Dodatkową w postaci dostarczenia paczki powitalnej od dnia 16 listopada 2023 roku do odwołania na poniższych warunkach. Wszystkie zamówione do dnia 15 listopada 2023 roku paczki powitalne przez Użytkowników spełniających kryteria otrzymania paczki zostaną zrealizowane. Użytkownicy rejestrujący Konto od dnia 16 listopada 2023 roku nie będą mieli możliwości zamówienia paczki powitalnej na etapie rejestracji Konta. Użytkownicy, którzy założyli Konto przed dniem 16 listopada będą mieli możliwość złożenia zamówienia z poziomu ustawień Konta (profilu Klubowicza) jeszcze przez 7 dni od dnia poinformowania ich o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie maila.

  8. Każdy Użytkownik może zarejestrować się wyłącznie raz i może założyć wyłącznie jedno Konto, chyba że Regulamin stanowi odmiennie.

  9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 4 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować treść dostarczonego mu Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu (pola wyboru), a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny przyciskając przycisk „Zarejestruj się”. Brak podjęcia ww. czynności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji. Rejestracja spowoduje utworzenie Konta i zawarcie pomiędzy HiPP a Użytkownikiem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta i świadczenie wybranych Usług Dodatkowych.

  10. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy zostanie przesłany e-mail z prośbą o potwierdzenie intencji założenia Konta. Kliknięcie w zamieszczony w wiadomości link, spowoduje aktywowanie Konta i umożliwi korzystanie z Konta.

  11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail z treścią niniejszego Regulaminu niezwłocznie po zawarciu Umowy.

  12. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do swojego Konta lub z innych przyczyn chce dokonać zmiany swojego hasła, udostępniona zostanie funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji przypomnienia hasła, należy w odpowiedniej rubryce wprowadzić adres e-mail użyty w procesie rejestracji w Portalu. Na ten adres e-mail Użytkownika zostanie wysłany link do formularza zmiany hasła.

  13. Logowanie do Konta możliwe jest po podaniu adresu e-mail użytego w procesie rejestracji oraz hasła Użytkownika.

  14. Po zalogowaniu Użytkownik w Koncie w zakładce Mój Profil może podać poniższe dane osobowe, które będą wykorzystywane do umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta, w tym zapewnienia Usług Dodatkowych:

   1. miasto;

   2. ulica lub nazwa miejscowości;

   3. numer domu;

   4. numer mieszkania;

   5. kod pocztowy.

    Podanie przez Użytkownika danych wskazanych w punktach od 1-5 powyżej nie jest niezbędne do świadczenia usługi Konta, ale jest niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta, w tym zapewnienia Usług Dodatkowych takich jak wysyłki opisane w § 6 Regulaminu i zapewnienia w przyszłości innych Usług Dodatkowych.

  15. Użytkownik jest zobowiązany do podawania HiPP poprawnych danych osobowych i ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany.

  16. Użytkownik, może zaktualizować podane dane, kontaktując się z HiPP poprzez formularz kontaktowy https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz albo e-mail klubmaluszka@kontakt.hipp.pl. W Koncie została również udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi samodzielną zmianę i aktualizację wybranych danych Użytkownika. Zmiana adresu e-mail wymaga ponownego założenia konta. W takim przypadku konieczny jest kontakt z HiPP w celu usunięcia poprzedniego konta.

  17. Umowa o prowadzenie Konta obowiązuje przez czas nieoznaczony.

  18. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w dowolnym momencie poprzez wydanie dyspozycji usunięcia Konta przez formularz https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz albo e-mail klubmaluszka@kontakt.hipp.pl

  19. Konto zostaje zamknięte a umowa rozwiązana niezwłocznie, nie później niż w terminie do czternastu (14) dni roboczych od złożenia przez Użytkownika takiej dyspozycji, co wynika z przyczyn technicznych. Zamknięcie Konta skutkuje rozwiązaniem wszelkich innych umów pomiędzy HiPP i Użytkownikiem, warunkiem zawarcia których jest posiadanie Konta.

  20. Umowa o korzystanie konta zostaje rozwiązana a konto usunięte w przypadku śmierci użytkownika a także braku aktywacji konta w ciągu 3 miesięcy od jego założenia. Usuwane automatycznie będą także konta osób, których najmłodsze dziecko w Klubie ma ponad 5 lat i które nie wykazywały żadnej aktywności na Koncie (brak logowania) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

  21. HiPP może wypowiedzieć Umowę na prowadzenie Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika, w trakcie korzystania z Konta, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

 1. Newsletter

  1. Dodatkowo, podczas procesu rejestracji Konta, Użytkownik ma możliwość zamówić Newsletter w formie mailingu, poprzez zaznaczenie pola wyboru „Chcę otrzymywać Newsletter".
  2. Newsletter stanowi Usługę Dodatkową świadczoną na podstawie umowy zawieranej z Użytkownikiem i dostarczaną w ramach Konta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Zamówienie Newsletteru jest również możliwe po założeniu Konta, w zakładce Mój Profil w Koncie Użytkownika.
  4. Każdy Użytkownik może wypowiedzieć umowę w zakresie otrzymywania Newsletteru w dowolnym czasie przechodząc pod odpowiedni link wskazany w każdej wiadomości Newsletteru i postępując zgodnie z dalszymi podanymi instrukcjami lub kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz albo e-mail klubmaluszka@kontakt.hipp.pl, bądź pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 1 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.
  5. Usunięcie Konta spowoduje również zakończenie umowy w zakresie dostarczania Newsletteru.
 1. Forum

  1. Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) i stanowi Usługę Dodatkową świadczoną na podstawie umowy zawieranej z Użytkownikiem i dostarczaną w ramach Konta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

  2. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zadawania pytań ekspertom na forum. Treści zamieszczone na forum (w tym pytania Użytkowników i udzielone na nie odpowiedzi) udostępniane są publicznie dla wszystkich osób korzystających z Portalu, również dla osób niezarejestrowanych. Wpisy na forum mogą być także widoczne w wynikach wyszukiwarek w tym wyszukiwarki Google. Wyjątek stanowią wątki zamieszczone na forum do dnia 7 maja 2017 roku włącznie, które są dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.
  3. Aktywnie korzystać z forum (udostępniać treści) mogą brać udział jedynie Użytkownicy posiadający Konto. Procedura zakładania (rejestracji) Konta została opisana w § 3 Umowa o udostępnienie Konta powyżej.
  4. Każdy Użytkownik, który po raz pierwszy będzie chciał skorzystać z forum zobowiązany jest podać unikalną nazwę użytkownika, tzw. nick, który będzie widoczny pod każdym jego wpisem. Nazwa użytkownika (nick) musi być zgodny z Regulaminem, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. Użytkownik nie może zmienić nicku samodzielnie.
  5. Na forum obowiązuje netykieta, którą użytkownik musi zaakceptować podczas pierwszej wizyty na forum:

   1. Bądź uprzejmy. Pamiętaj, że Twoje wpisy są czytane przez inne osoby. Formułuj swoje wypowiedzi w taki sposób, w jaki sam chciałbyś, aby inni zwracali się do Ciebie.

   2. Wyrażaj się jasno i wyraźnie oraz dbaj o zwięzłość swoich komunikatów. Sprawi to, że Twoja wypowiedź będzie łatwiejsza do zrozumienia, a prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi będzie większe.

   3. Odnoś się z szacunkiem do opinii innych osób i unikaj sformułowań, które w jakikolwiek sposób mogłyby deprecjonować pozostałych użytkowników forum.

   4. Niedozwolone jest umieszczanie we wpisach przekazów reklamowych. W przypadku naruszenia tej zasady, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usuwania takich treści.

   5. Zakazane jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum treści dyskryminujących, obraźliwych, pornograficznych, czy też sprzecznych z prawem.

   6. Przed zadaniem pytania prosimy o upewnienie się, czy podobne pytanie nie pojawiło się już wcześniej. Do tego celu wykorzystaj wyszukiwarkę znajdującą się na forum.

   7. Zanim opublikujesz swoje zapytanie sprawdź, które forum jest właściwe. Prosimy o niepowielanie pytań.

   8. Jeżeli na forum zauważysz wypowiedzi innych użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące zasady, prosimy o zgłoszenie tego faktu naszym moderatorom, aby mogli podjąć stosowne kroki.

 1. Wysyłka produktów, próbek i innych materiałów

  1. Wysyłka produktów, próbek i innych materiałów stanowi Usługę Dodatkową świadczoną na podstawie umowy zawieranej z Użytkownikiem i dostarczaną w ramach Konta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

  2. Użytkownik posiadający Konto może dokonać zamówienia wysyłki, w okresie, gdy jest udostępniana. Warunkiem możliwości zamówienia wysyłki jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta. Niektóre wysyłki mogą być udostępniane dla Użytkowników wyłącznie raz, przy zakładaniu Konta.

  3. Wysyłka, o ile wyraźnie nie wskazano odmiennie, jest bezpłatna, Użytkownik nie ponosi również kosztów wysyłki.

  4. Użytkownik ma możliwość zamówienia danej wysyłki wyłącznie jednokrotnie. Nie jest możliwa rejestracja kilku Kont w celu skorzystania z tej samej wysyłki wielokrotnie.

  5. W przypadku organizowania przez HiPP innych wysyłek w przyszłości, Użytkownik będzie miał możliwość wzięcia w nich udziału pod warunkiem spełnienia odrębnych wymagań określonych dla tych przyszłych wysyłek. Dane podane do realizacji usługi wysyłki paczki powitalnej mogą posłużyć do realizacji przyszłych wysyłek materiałów czy nagród konkursowych.

  6. W celu zamówienia wysyłki niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu korespondencyjnego, tj. następujących danych osobowych Użytkownika:

   1. miasto,

   2. ulica lub nazwa miejscowości,

   3. numer domu,

   4. numer mieszkania,

   5. kod pocztowy.

  7. Podanie adresu korespondencyjnego przez Użytkownika jest niezbędne do zamówienia wysyłki.

  8. Użytkownik może również dobrowolnie podać numer telefonu, który będzie udostępniony przewoźnikowi w celu realizacji wysyłki. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
  9. Użytkownik może sprawdzić w swoim Koncie w zakładce Mój Profil/Moje dzieci czy paczka powitalna zostanie do niego wysłana. Ta informacja stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o Usługę Dodatkową, której przedmiotem jest wysyłka opisanych materiałów.
  10. Wysyłka może być realizowana wyłącznie na adres pocztowy znajdujący się na terytorium Polski. Dokonanie rejestracji adresu korespondencyjnego znajdującego się poza granicami Polski nie jest skuteczne i nie rodzi obowiązku wysyłki. Do zawarcia umowy w zakresie wysyłki nie dochodzi w sytuacji, gdy wskazany przez Użytkownika adres znajduje się poza terytorium Polski, niezależnie od treści przesłanego potwierdzenia, automatycznie generowanego przez system.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych w taki sposób, by podane informacje umożliwiały doręczenie wysyłki. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania zgody właściciela lub uprawnionego do korzystania z lokalu znajdującego się pod wskazanym adresem na kierowanie korespondencji adresowanej do Użytkownika na wskazany adres. W przypadku wskazania przez kilku Użytkowników tego samego adresu wysyłki, HiPP jest uprawniony do anulowania realizacji wysyłki.
  12. Umowa w zakresie wysyłki zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (czyli ulega rozwiązaniu z mocy prawa) w sytuacji, gdy:
   1. Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia do korzystania z Konta przed dokonaniem wysyłki,

   2. Zapasy materiałów przeznaczone do wysyłki posiadane przez HiPP zostały wyczerpane w wyniku realizacji uprzednio złożonych przez innych Użytkowników zamówień, o czym każdorazowo HiPP poinformuje Użytkownika.

  13. Wysyłka będzie realizowana w terminie do 28 dni roboczych od rejestracji zamówienia, chyba że z treści zamówienia wynika odmienny termin.
  14. Wysyłki może dokonywać w imieniu HiPP podmiot trzeci, skutkiem czego jako nadawca materiałów na przesyłce pocztowej lub kurierskiej może być wskazany podmiot inny niż HiPP.
  15. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika wysyłki w przewidzianym u przewoźnika lub operatora pocztowego czasie, uprawnienie do otrzymania zamówionych materiałów wygasa, zaś HiPP nie jest zobowiązany do ponownej wysyłki. Po indywidualnym kontakcie przez Użytkownika HiPP może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o ponownej wysyłce.
  16. W momencie odbioru wysyłki od przewoźnika lub operatora pocztowego Użytkownik powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania przesyłki. Szczególną uwagę powinien zwrócić na to, czy opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone (rozdarte, zdeformowane, wgniecione, zamoczone itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody z dostawcą. 
  17. Wysyłki nie są ubezpieczane. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia materiałów znajdujących się wysyłce przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania wysyłki dostawcy przez HiPP lub przybrany podmiot trzeci. HiPP spełnia swoje świadczenie z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.
 2. Konkursy

  1. Konkursy są Usługami Dodatkowymi Konta.
  2. Konkursy są uregulowane odrębnymi regulaminami, które wymagają każdorazowej akceptacji Użytkownika.
  3. W zakresie nieuregulowanym przez odrębne regulaminy konkursów znajduje zastosowanie niniejszy Regulamin.
 1. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest HiPP.
  2. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres: klubmaluszka@kontakt.hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 853 44 44, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w § 1 ust. 1 pkt. 1) lub osobiście w siedzibie Administratora.
  3. W celu założenia Konta i dostarczenia jego funkcjonalności HiPP przetwarza następujące dane osobowe: imię Użytkownika, nazwisko Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, hasło Użytkownika, informacja dot. ciąży lub posiadania dziecka. Bez podania w/w danych nie jest możliwa rejestracja w Portalu i założenie Konta. W celu dostarczenia funkcjonalności Konta, HiPP może dodatkowo przetwarzać: dane dot. dziecka (imię, datę urodzenia, płeć), adres korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, o ile dane takie zostały podane przez Użytkownika w Koncie.
  4. W celu realizacji wysyłki HiPP przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika (który podawany jest przez Użytkownika przy rejestracji Konta w Portalu) oraz adres korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem zamówienia wysyłki. W celu realizacji wysyłki HiPP może dodatkowo przetwarzać: numer telefonu.
  5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych HiPP dostarczana jest Użytkownikowi przed rejestracją poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej.
  6. HIPP wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze portalu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na Portal. Cookies są używane głównie do utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków.
  7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez HiPP ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
  8. HiPP zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie poprzez e-mail: klubmaluszka@kontakt.hipp.pl albo formularz kontaktowy na stronie hipp.pl https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz.
  9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Portalu bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z HiPP za pośrednictwem poczty, formularza kontaktowego pod linkiem https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: klubmaluszka@kontakt.hipp.pl. HiPP niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie i możliwość ujawnienia danych osobom niepożądanym, innym niż HiPP. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by Użytkownicy Portalu:
   1. korzystali z najnowszej i zaktualizowanej wersji systemu operacyjnego, zainstalowali na wykorzystywanym urządzeniu oprogramowanie antywirusowe, aktywną zaporę (firewall) i najnowszą wersję przeglądarki wspieranej przez producenta, oraz na bieżąco aktualizowali ww. oprogramowanie,

   2. każdorazowo weryfikowali autentyczność strony, w której wprowadzają dane w celu zalogowania się, w tym aktualność i wystawcę certyfikatu SSL wykorzystywanego do szyfrowania protokołu HTTPS,

   3. używali unikatowych i trudnych do złamania, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, haseł,

   4. uważnie i każdorazowo weryfikowali autentyczność korespondencji kierowanej do nich przez HiPP.

  10. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. HiPP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, którym dany Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia usług opisanych w Regulaminie.
 1. Reklamacje

  1. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Portalu i Usług Dodatkowych powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe: 
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klubmaluszka@kontakt.hipp.pl

   2. poprzez formularz kontaktowy: https://hipp.pl/kontakt/hipp-serwis-dla-rodzicow-formularz

   3. pisemnie na adres HiPP: "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa,

  2. Za połączenie telefoniczne Użytkownik nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta. 
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. oznaczenie Użytkownika oraz jego adres lub adres e-mail;

   2. oznaczenie świadczenia, którego dotyczy reklamacja;

   3. uzasadnienie reklamacji zawierające wskazanie istoty nieprawidłowości wykrytej przez Użytkownika, o ile to możliwe wskazanie przyczyn nieprawidłowości i dowodów zaistnienia tych nieprawidłowości oraz wskazanie żądania Użytkownika; w przypadku braku wskazania żądań Użytkownika przyjmuje się, że Użytkownik domaga się usunięcia wykrytych nieprawidłowości.

  4. W przypadku złożenia reklamacji posiadającej braki w zakresie koniecznych jej elementów, HiPP zwróci się do Użytkownika ciągu 14 dni kalendarzowych w prośbą o jej uzupełnienie.
  5. HiPP dołoży starań, by wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane były bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Termin ten rozpoczyna bieg od przekazania przez Użytkownika reklamacji zawierającej elementy opisane w ust. 3 powyżej.
  6. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, chyba że wspólnie z Użytkownikiem ustalona zostanie inna forma odpowiedzi. 
  7. Ewentualna odmowa uwzględnienia złożonej reklamacji będzie zawierać uzasadnienie.
 1. Zmiany Regulaminu

  1. HiPP jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

   1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na HiPP obowiązek określonej modyfikacji tej treści,
   2. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na HiPP obowiązek określonej modyfikacji tej treści, bądź z ich treści wynika potrzeba zmiany Regulaminu,
   3. wprowadzenie przez HiPP nowych funkcjonalności Portalu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności,
   4. wprowadzanie przez HiPP nowych lub modyfikacja istniejących rozwiązań technicznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. rozwiązań,
   5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego zgodnie z którym zachodzi potrzeba dostosowania Regulaminu do wyrażonej w tym orzecznictwie interpretacji przepisów prawa,
   6. regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień - w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.
  2. HiPP poinformuje Użytkownika o:
   1. treści planowanej zmiany Regulaminu; 
   2. dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu, która nastąpi po upływie 5 dni od poinformowania Użytkownika o planowanej zmianie;
   3. prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany Regulaminu, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach; 
   4. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 
  3. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi HiPP sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z końcem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.
  4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów innych niż o świadczenie ciągłe, zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
 1. Postanowienia Końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia należy zastosować regułę, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane wyłącznie w języku polskim. Wszelka komunikacja z Użytkownikiem następować będzie w języku polskim. 
  4. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem https://hipp.pl/zasady-korzystania w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.