Menu

REGULAMIN AKCJI Wielki Test mleka HiPP”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 850 000 PLN, pod numerem KRS 56644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Autorem narzędzia badawczego (ankiet) jest firma Kantar Polska SA.

1.3. Akcja trwa od 21 października do 17 stycznia 2020 roku, przy czym zgłoszenia do wypróbowania produktów przyjmowane są do 15.11.2019 roku.

1.4. Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Akcja prowadzona jest wyłącznie za pomocą Internetu (wersja na komputer/tablet) w serwisie społecznościowym Organizatora Klub mojego Maluszka HiPP (www.hipp.pl), zwanym dalej Serwisem.

1.6. Pełna treść regulaminu dostępna jest w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania akcji.

1.7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji pełni Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.

2. ZASADY AKCJI

2.1. Akcja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej „Uczestnikami”) spełniających poniższe warunki:

 1. Uczestnik jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Uczestnik jest osobą pełnoletnią, zamieszkałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zamieszkiwanie danej osoby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza jej adres zameldowania na tym terenie.

 3. Uczestnik jest zarejestrowany w serwisie Klub mojego Maluszka HiPP www.hipp.pl.

 4. Uczestnik jest rodzicem i/lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 5,5 miesiąca do 11. miesiąca włącznie.

 5. Uczestnik wypełnił prawidłowo i w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.hipp.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika.

2.2. W akcji nie mogą uczestniczyć:

 1. pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin, przy czym przez członków rodzin rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

 2. inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji.

2.3. Udział w akcji jest nieodpłatny i dobrowolny, przy czym warunkiem uczestnictwa w akcji jest skuteczne zgłoszenie swojego uczestnictwa, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.4. W akcji można wziąć udział tylko raz. Jedna osoba może otrzymać jeden pakiet mleczny HiPP do wypróbowania.

2.5. Czas trwania akcji:

a) w dniach 21 października – 15 listopada 2019 roku każdy Uczestnik może przesłać do Organizatora za pośrednictwem Serwisu www.hipp.pl prawidłowo wypełnione zgłoszenie do testu. Wśród osób, które w terminie 21.10. - 15.11.2019 r, prawidłowo wypełnią ankietę, zostanie wyłonionych 1000 osób, które otrzymają zestaw do wypróbowania, składający się z mleka następnego HiPP 2 COMBIOTIK® oraz upominku dla dziecka.

b) dla 1000 osób, które zakwalifikuje się do testów udostępniona zostanie ankieta dot. produktu wraz z pytaniem konkursowym. Ankieta dostępna będzie w zakładce Konkurs w Serwisie www.hipp.pl. Termin wypełniania ankiet oraz zgłoszenia w konkursie mija 10.01.2020 o godzinie 23:59.

2.6. Aby wziąć udział w akcji należy:

 1. być zarejestrowanym w Klubie Maluszka www.hipp.pl;

 2. przesłać za pomocą aplikacji, prawidłowo wypełnioną ankietę, udostępnioną w serwisie Klubu mojego Maluszka HiPP, na stronie www.hipp.pl – w innym przypadku nie ma możliwości wzięcia udziału w akcji;

 3. zaakceptować Regulamin akcji poprzez zaznaczenie opcji o akceptacji regulaminu akcji.

 4. wysłać wypełniony formularz poprzez Serwis w czasie trwania akcji.

Decyduje data zapisania zgłoszenia w aplikacji www.hipp.pl

2.7. Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do wypróbowania produktów, zostanie powiadomiona o tym drogą mailową, maksymalnie do 18.11.2019. Otrzyma również przesyłkę z produktem do wypróbowania oraz przydatnymi akcesoriami. Przesyłka będzie wysłana na adres pozostawiony w Klubie mojego Maluszka.

2.8. Wszystkie osoby, które wypełnią ankietę, otrzymają mailowo elektroniczny kupon uprawniający do odbioru pojemnika na mleko gratis przy zakupach za minimum 100 zł produktów HiPP w sklepie dodomku.pl. Kod rabatowy ważny jest do 20.01.2020.  Promocja nie obejmuje zakupu mleka HiPP 1 COMBIOTIK, HiPP Comfort, HiPP AR.

2.9. Każda osoba, która otrzyma przesyłkę do wypróbowania będzie poproszona o wypełnienie ankiety po wypróbowaniu przesłanego produktu. Ankieta do wypełnienia zostanie podwieszona w zakładce Konkurs w Serwisie www.hipp.pl i będzie widoczna po zalogowaniu do Klubu mojego Maluszka. Ankietę będzie można wypełnić do 10.01.2020 do godziny 23:59. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie otwarte.

2.10. Osoby, które otrzymają produkty do wypróbowania, wypełnią ankietą opublikowaną w Klubie mojego Maluszka oraz udzielą odpowiedzi na pytanie otwarte, wezmą udział w konkursie. Wśród wszystkich wypowiedzi na pytanie otwarte Organizator wyłoni 54 i nagrodzi nagrodami. Nagrody w konkursie:

1 x Półroczny zapas mleka HiPP COMBIOTIK (proporcje w nagrodzie pomiędzy mlekiem HiPP 2 COMBIOTIK oraz HiPP 3 COMBIOTIK dostosowane zostaną do wieku oraz potrzeb dziecka w momencie otrzymania nagrody).

3 x trzymiesięczny zapas mleka HiPP COMBIOTIK (proporcje w nagrodzie pomiędzy mlekiem HiPP 2 COMBIOTIK oraz HiPP 3 COMBIOTIK dostosowane zostaną do wieku oraz potrzeb dziecka w momencie otrzymania nagrody).

50 x zestaw produktów i akcesoriów HiPP.

2.11. Autorem wypowiedzi na pytanie otwarte powinien być Uczestnik, który wypełnił ankietę w serwisie Klubu mojego Maluszka. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przesłanej wypowiedzi. Wypowiedź nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, wzywających do przemocy lub nienawiści, treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

2.12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji 1 (jeden) raz.

2.13. Na jeden adres domowy może zostać przesłana tylko jedna Nagroda.

2.14. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów stanowiących Nagrodę ani do otrzymania ich ekwiwalentów lub zamiany Nagrody.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE DLA OSÓB, KTÓRE WYPRÓBUJA PRODUKTY HiPP

3.1. Komisja, w czasie do 17.01.2020, wyłoni Laureatów Konkursu.

3.2. Komisja składać się będzie z 5 Przedstawicieli Organizatora, którzy większością głosów wyłonią Laureatów Konkursu.

3.3. Zwycięskie zgłoszenia zostaną wybrane przez Komisję wg następujących kryteriów: odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie oraz wartość merytoryczną i kreatywną odpowiedzi na pytanie otwarte. Ocena wypowiedzi jest subiektywnym wyborem jury konkursowego.

3.4. Spośród nadesłanych Prac Komisja wybierze 54 Laureatów.

3.5. Zwycięskie zgłoszenia zostaną potwierdzone przez Komisję po weryfikacji poprawności przesłanych zgłoszeń i po uwzględnieniu kryterium czasowego.

3.6. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników Konkursu.

3.7. Nagrody nieodebrane przez Laureata pozostają własnością Organizatora.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI I PRZEKAZANIE NAGRÓD LAUREATOM

4.1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana w Serwisie Organizatora do 17.01.20209.

4.2. Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą mailową w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, w celu poinformowania ich o otrzymaniu Nagrody. Za adres wysyłki nagrody zostaje uznany adres podany przy rejestracji w Klubie mojego Maluszka. W przypadku nagród półrocznego i trzymiesięcznych zapasów mleka forma i czas przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcami.

4.3. Zgłoszenie do akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.klubmaluszka.hipp.pl oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb akcji oraz konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.4. Lista nagrodzonych osób z podaniem imienia i nazwiska zostanie udostępniona w siedzibie Organizatora, po zakończeniu Konkursu – w dniu 17.01.2020.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagrody.

 5.2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303.

 5.3. Każda osoba, która bierze udział w Konkursie, powinna uaktualnić swoje dane osobowe w Klubie mojego Maluszka, a w szczególności dane adresowe, które mogą być wykorzystane na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody Laureatom Konkursu.

 5.4. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

 5.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienie sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na wcześniejsze działania.

5.6. Uczestnik zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe wyraża zgodę na publikację jego Pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora (np. www.hipp.pl), w tym w mediach społecznościowych (np. profil na Facebooku – https://www.facebook.com/HiPP.Polska/).

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia 

i zgody, nieograniczone czasowo i terytorialnie, na rozporządzanie Pracą Uczestnika na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, w tym w pamięci komputerów, w dowolnej ilości i formie;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania Prac w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie;

 4. wprowadzanie do pamięci komputera;

 5. publiczna prezentacja;

 6. najem i dzierżawa, jak również udzielanie licencji na korzystanie z dokumentacji;

 7. transferu (nadania) za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną za pośrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnętrznych,

 8. wykorzystywanie Prac do celów reklamowych i marketingowych Organizatora, w tym
  na materiałach drukowanych, w Internecie, w prasie, w telewizji oraz na wszelkich nośnikach służących promocji, niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji.

6.2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń Pracy.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w siedzibie Organizatora albo za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie hipp.pl, poczty na adres Organizatora HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, z dopiskiem: " Reklamacja Konkursu – Mleko mamy to najlepszy pokarm dla maluszka” do 12 listopada 2019 roku. O upływie terminu decyduje data stempla pocztowego.

7.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji oraz imię, nazwisko i adres (ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

7.3. Reklamacje związane z niedostarczeniem Nagrody lub dostarczeniem uszkodzonej przesyłki do Laureata Konkursu przez firmę kurierską lub pocztę będą rozpatrywane w terminie 90 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Reklamacje dotyczące dostarczenia uszkodzonej przesyłki zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy adresat ze względu na zły stan przesyłki, odmówi jej przyjęcia i zostanie ona zwrócona przez firmę kurierską lub pocztę do Organizatora Konkursu.

7.4. Reklamacje związane z niedostarczeniem Nagrody nie będą rozpatrywane, jeśli przyczyna ich niedostarczenia wynika z faktu, iż Organizator nie został poinformowany o zmianie miejsca zamieszkania.

7.5. Rozpatrywanie reklamacji innych niż określone w punkcie 7.3. oraz wysyłanie odpowiedzi na reklamację nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Rozpatrzenie reklamacji ma charakter ostateczny.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmę kurierską lub pocztę. Dotyczy to zarówno przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku
z Konkursem przez osoby biorące w nim udział, jak również przesyłek wysyłanych przez Organizatora do Laureatów Konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin niniejszej akcji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

9.2. Przesłanie zgłoszenia w aplikacji konkursowej udostępnionej przez Organizatora stanowi jednocześnie potwierdzenie, że Uczestnik wyraża zgodę na zasady akcji i Konkursu, zawarte w niniejszym Regulaminie.

9.3. Nagroda może być przyznana Uczestnikowi spełniającemu wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z Regulaminu.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w ramach niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

9.6. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, natomiast materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Aktualizacja Regulaminu z dn. 23.12.2019