REGULAMIN KONKURSU
„WIDEORECENZJA #WYBIERZWŁAŚCIWIE – HiPP COMBIOTIK® IV EDYCJA”

 
1.    Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie

1.1.    Konkurs - konkurs pod nazwą „Wideorecenzja #WybierzWłaściwie HiPP COMBIOTIK® IV edycja” prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie
1.2.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający zasady i warunki Konkursu
1.3.    Organizator - HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł
1.4.    Realizator - „ITBC Communication” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 38209, NIP: 1132232133, REGON: 016301290, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł
1.5.    Osoba Zainteresowana - osoba fizyczna zainteresowana udziałem w Konkursie
1.6.    Uczestnik - każda osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie
1.7.    Profil Organizatora - profil Organizatora w serwisie Facebook o nazwie „HiPP Polska”, dostępny pod adresem: www.facebook.com/HiPP.Polska
1.8.    Praca Konkursowa - autorski film Uczestnika spełniający wymagania określone w Regulaminie
1.9.    Zwycięzca Konkursu - osoba której Praca Konkursowa została nagrodzona przez Organizatora oraz komisję konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 5.2 Regulaminu

2.    Postanowienia ogólne

2.1.    Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie ,,Wideorecenzja #WybierzWłaściwie HiPP COMBIOTIK® IV edycja”. Organizator udostępni Post Konkursowy zawierający informacje o Konkursie oraz odnośnik do Regulaminu na swoim profilu w serwisie Facebook o nazwie „HiPP Polska”. Profil organizatora jest dostępny pod adresem: www.facebook.com/HiPP.Polska.
2.2.    Osoba Zainteresowana przed przystąpieniem do Konkursu powinna zapoznać się z Regulaminem. Przesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez nią postanowień Regulaminu i Regulaminu serwisu Facebook oraz ich przestrzegania.
2.3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub czasowe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Meta Platforms Inc.
2.4.    Za realizacje Konkursu na zlecenie Organizatora odpowiada Realizator. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Realizatorze.
2.5.    Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.6.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

3.    Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1.    Konkurs trwa od 22.01.2024 roku do 11.02.2024 roku.(W związku z decyzją Organizatora, termin konkursu został przedłuzony do 18.02.2024) Organizator nie będzie brał pod uwagę Prac Konkursowych nadesłanych poza wyznaczonym powyżej okresem.
3.2.    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nie wymaga uiszczania należności Organizatorowi ani Realizatorowi.
3.3.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
b)    nie jest pracownikiem Organizatora i Realizatora;
c)    nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Realizatora;
d)    mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.4.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
3.4.1.    spełnienie wymagań określonych w pkt 3.3 Regulaminu;
3.4.2.    zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja określonych w nich warunków uczestnictwa w Konkursie;
3.4.3.    zgłoszenie Pracy Konkursowej spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie poprzez publikację komentarza na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym;
3.4.4.    wyrażenie zgody na przetwarzanie Wizerunku na zasadach opisanych w Załączniku nr. 1 poprzez zamieszczenie w komentarzu oświadczenia o treści: „Zgoda”.
3.4.5.    wyrażenie zgody na przetwarzanie Wizerunku dziecka / osób trzecich występujących w filmie na zasadach opisanych w Załączniku nr. 1 poprzez zamieszczenie w komentarzu oświadczenia o treści: „+ dziecko”.
3.5.    Praca Konkursowa polega na przygotowaniu autorskiego filmu nagranego przez Uczestnika, który zawiera opinię na temat jednego z produktów Organizatora, tj.:
3.5.1.    produktu na bazie mleka HiPP 3 JUNIOR COMBIOTIK®;
3.5.2.    produktu na bazie mleka HiPP 4 JUNIOR COMBIOTIK®;
3.6.    Praca Konkursowa musi spełniać poniższe wymagania techniczne:
3.6.1.    czas trwania filmu wynosi minimum 10 sekund, a maksymalnie 30 sekund. Organizator akceptuje Prace Konkursowe odbiegające od tego kryterium o  jedną sekundę;
3.6.2.    jest plikiem cyfrowym video zapisanym w popularnym formacie (np. Quicktime, AVI lub MPEG);
3.6.3.    natężenie dźwięku w Pracy Konkursowej nie przekracza 90 decybeli.
3.7.    Organizator bierze pod uwagę wyłącznie Pracę Konkursową, którą Uczestnik opublikuje w komentarzu na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym. Prace Konkursowe opublikowane w inny sposób nie będą brane pod uwagę jako Prace Konkursowe.
3.8.    Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Jeżeli Uczestnik prześle większą liczbę Prac Konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę jedynie tą Pracę Konkursową, którą Uczestnik przesłał jako pierwszą.
3.9.    Organizator nie bierze pod uwagę Prac Konkursowych, które:
a)    naruszają Regulamin,
b)    naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawo właściwe dla platformy Facebook,
c)    mają charakter erotyczny lub pornograficzny;
d)    zawierają nagość;
e)    są wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne;
f)    obrazują lub propagują używki, przemoc, nienawiść, szowinizm, dyskryminację (w tym w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę, kulturę, wyznawane poglądy, religię lub system filozoficzny);
g)    naruszają dobra osobiste, godność lub uczucia innych osób;
h)    odwołują się do religii, w tym postaci związanych z religią, lub poglądów/opcji politycznych w szczególności postaci związanych polityką;
i)    których autorem albo współautorem nie jest Uczestnik;
j)    naruszają prawa osób trzecich;
k)    mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora;
l)    mają charakter osobistej reklamy/kryptoreklamy lub reklamy/kryptoreklamy innego podmiotu w tym instytucji/firmy;
m)    naruszają zasady współżycia społecznego;
n)    przedstawiają ofertę komercyjną;
o)    zagrażają fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
p)    mogą wywołać efekt zaszokowania lub strachu w odbiorcach;
q)    zawierają rażące błędy językowe.
3.10.    Praca Konkursowa może zawierać jedynie Wizerunek Uczestnika, dziecka w stosunku do którego Uczestnik jest opiekunem prawnym oraz osób trzecich, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
3.11.    Organizator nie bierze pod uwagę Prac Konkursowych przedstawiających wizerunek dziecka:
3.11.1.    w stosunku do którego Uczestnik nie jest opiekunem prawnym zdolnym do skutecznego wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka na potrzeby Konkursu,
3.11.2.    nieubranego co najmniej w pieluszkę. Jeżeli Uczestnik opublikuje taki film, to zostanie on niezwłocznie usunięty. Organizator nie weźmie pod uwagę w Konkursie kolejnych Prac Konkursowych nadesłanych przez osobę, która opublikowała film zawierający nieubrane dziecko.
3.12.     Realizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Profilu Organizatora filmów i innych treści niespełniających wymagań Prac Konkursowych.
3.13.     Organizator nie zwraca kosztów przygotowania Prac Konkursowych, które obciążają wyłącznie Uczestnika.


4.    Nagrody

4.1.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.Organizator przewiduje wydanie łącznie 33 nagród w Konkursie. Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
4.2.    Nagrody w Konkursie to:

• 1x Nagroda za najwyżej ocenioną Pracę Konkursową: Półroczny zapas HiPP 3 JUNIOR COMBIOTIK® lub HiPP 4 JUNIOR COMBIOTIK®; dopasowany do wieku dziecka, Pojemnik na mleko, Jabłka-Truskawki-Banany BIO 100 g, Gruszki-Śliwki-Czarne porzeczki BIO 100 g, Jabłka-Banany-Buraki BIO 100 g, Jabłka-Gruszki-Dynia BIO 100 g, Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO 100 g, Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO 100 g, Żel do mycia ciała i włosów, Mleczko do ciała, Chusteczki nawilżane, Pojemnik na chusteczki nawilżane.

• 2x Nagroda za drugą i trzecią najwyżej ocenioną Pracę Konkursową: 3-miesięczny zapas HiPP 3 JUNIOR COMBIOTIK® lub HiPP 4 JUNIOR COMBIOTIK® dopasowany wieku dziecka, Pojemnik na mleko, Jabłka-Truskawki-Banany BIO 100 g, Gruszki-Śliwki-Czarne porzeczki BIO 100 g, Jabłka-Banany-Buraki BIO 100 g, Jabłka-Gruszki-Dynia BIO 100 g, Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO 100 g, Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO 100 g, Żel do mycia ciała i włosów, Mleczko do ciała, Chusteczki nawilżane, Pojemnik na chusteczki nawilżane.

• 30x Nagroda – wyróżnienie: Pojemnik na  mleko, Jabłka-Truskawki-Banany BIO 100 g, Gruszki-Śliwki-Czarne porzeczki BIO 100 g, Jabłka-Banany-Buraki BIO 100 g, Jabłka-Gruszki-Dynia BIO 100 g, Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO 100 g, Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO 100 g, Żel do mycia ciała i włosów, Mleczko do ciała, Chusteczki nawilżane, Pojemnik na chusteczki nawilżane.

4.3.    Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
4.4.    Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.
4.5.    Jeżeli Organizator, przewodniczący Komisji konkursowej, o której mowa w 5.1. i nast. Regulaminu, lub którykolwiek z jej członków uzyska informację, że  Praca Konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
4.5.1.    wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
4.5.2.    nieprzyznania temu Uczestnikowi nagrody w Konkursie.


5.    Ocena prac konkursowych


5.1.    Organizator powołuje komisję konkursową.
5.2.    Komisja konkursowa ocenia Prace Konkursowe oraz wybiera spośród nich 33 Zwycięzców Konkursu. Komisja konkursowa bierze pod uwagę wymogi formalne określone w Regulaminie oraz subiektywne kryteria oceny pracy. Subiektywne kryteria obejmują:
a)    zgodność Pracy Konkursowej z tematyką;
b)    inwencję i pomysłowość rozwiązanego zadania;
c)    ogólne wrażenia estetyczne.
5.3.    Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
5.4.    Laureaci zostaną wyłonieni do 20 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
5.5.    Realizator publikuje listę Zwycięzców Konkursu w komentarzu pod Postem Konkursowym na Profilu Organizatora.
5.6.    Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o możliwości uzyskania nagrody Konkursowej poprzez wysłanie za pośrednictwem Realizatora wiadomości na portalu Facebook przy użyciu aplikacji Messenger. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek korzystać z funkcjonalności aplikacji Messenger umożliwiającej otrzymanie wiadomości prywatnej od profilu Organizatora o nazwie „HiPP Polska”. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje, że brak korzystania przez niego z funkcjonalności aplikacji Messenger oznacza brak możliwości nawiązania kontaktu ze strony Realizatora, a w konsekwencji brak otrzymania informacji o możliwości uzyskania nagrody Konkursowej.
5.7.    Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest:
a)    skontaktowanie się z Realizatorem lub Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości prywatnej przy użyciu aplikacji Messenger na profil Organizatora w serwisie Facebook o nazwie „HiPP Polska”, dostępny pod adresem: www.facebook.com/HiPP.Polska lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres Realizatora hipp@itbc.pl w ciągu 4 dni roboczych od daty opublikowania wyników Konkursu w sposób opisany w pkt 5.5. Regulaminu. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
I.    imię i nazwisko,
II.    adres wysyłki,
III.    adres poczty e-mail,
IV.    numer telefonu;
V.    dalsze dane niezbędne do rozliczenia podatkowego nagrody;
b)    udostępnienie Organizatorowi Pracy Konkursowej w osobnym pliku, w oryginalnej rozdzielczości, w sposób wybrany przez Organizatora lub Realizatora;
c)    złożenie oświadczenia wiedzy o zapoznaniu się z Regulaminem w szczególności z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 Regulaminu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
d)    złożenie oświadczenia woli o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu, w tym złożenie oświadczenia o transferze praw autorskich w trybie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego;
e)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Załącznika nr. 2.
5.8.    Brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu w ciągu 4 dni roboczych lub niepodjęcie działań opisanych w pkt. 5.7 uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym powoduje utratę prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
5.9.    Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
5.10.    Nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 dni od daty pełnej realizacji przez Uczestnika działań opisanych w pkt. 5.7.
5.11.    Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Realizator.
5.12.    Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze. zm.) wydanie nagród, o których mowa w Regulaminie, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda nie będzie podlegać wypłacie bezpośrednio na rzecz zwycięzcy, ale zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6.    Postępowanie reklamacyjne
6.1.    Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hipp@itbc.pl albo w formie pisemnej na adres Realizatora konkursu (Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).
6.2.    Reklamacja powinna zostać doręczona Realizatorowi w trakcie trwania konkursu lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3.    Realizator odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania listownie lub drogą e-mailową (z tym zastrzeżeniem, że Realizator przekaże odpowiedź co najmniej na utrwalonym nośniku) na adres podany w reklamacji.
7.    Prawa autorskie
7.1.    Uczestnik,  jest wyłącznym uprawnionym z tytułu osobistych i majątkowych praw autorskich do zgłoszonej, a jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
7.2.    W przypadku, gdy Praca Konkursowa ma kilku autorów, Uczestnik oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu oraz do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami zależnymi do Pracy Konkursowej. Uczestnik, który zgłosił Pracę Konkursową bez zgody pozostałych właścicieli autorskich praw majątkowych albo z przekroczeniem takiego umocowania, ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu wszelkich zgłoszonych z tego powodu roszczeń.
7.3.    Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji upoważniającej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
7.4.    Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatne majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie w Internecie.  


8.    Dane osobowe uczestników konkursu


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:
8.1.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz wydania i rozliczenia nagród, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz odebrania nagrody.
8.2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.
8.3.    Z Organizatorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl oraz pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w petitum Regulaminu.
8.4.    Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu oraz Uczestników Konkursu są zawarte w:
I.    Załączniku nr 1 Regulaminu – klauzula informacyjna dla Uczestnika Konkursu;
II.    Załącznik nr 2 Regulaminu - klauzula informacyjna dla Zwycięzcy Konkursu.

9.    Facebook


9.1.    Meta Platforms Inc. udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Meta Platforms Inc. nie sponsoruje, nie administruje, nie popiera, nie jest związana z Organizatorem ani z Konkursem i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z przeprowadzenia konkursu.
9.2.    Dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników Konkursu są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie Meta Platforms Inc. Informacje o Uczestnikach Konkursu udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Meta Platforms Inc.


10.    Postanowienia Końcowe

10.1.    Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres: na hipp@itbc.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzców Konkursu, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
10.2.    Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Realizatorem pod adresem e-mail: hipp@itbc.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
10.3.    Organizator zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłużenia czasu trwania Konkursu, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Prac Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność). Organizator poinformuje o tym najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem Konkursu za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook o nazwie „HiPP Polska”, dostępny pod adresem: www.facebook.com/HiPP.Polska.
10.4.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

Załącznik 1
INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł (dalej „Administrator” lub „Spółka”)
PRZETWARZANE DANE
1.    imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, które związane jest z profilem z którego Uczestnik opublikuje Pracę Konkursową na portalu Meta Platforms Inc;
2.    wizerunek twarzy i/lub sylwetki oraz głos wraz z wypowiedzią (dalej „Wizerunek”) utrwalony w postaci nagrania wykonanego w ramach Pracy Konkursowej;
3.    inne dane przekazane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi;
SPOSÓB PRZETWARZANIA WIZERUNKU – INFORMACJE OGÓLNE
1.    Wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób.
2.    Utrwalony Wizerunek może zostać przekazany odbiorcom danych wskazanym poniżej.
3.    Wizerunek może być rozpowszechniany na Meta Platforms Inc. bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych (w dowolnym czasie i miejscu).
4.    Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.
5.    Celem przetwarzania jest prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i informacyjnych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    udostępnienie Danych Osobowych oraz Wizerunku na Meta Platforms Inc. (fanpage HiPP) w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców konkursu;
2.    archiwizacja.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), tj.:
1.    cel archiwizacyjny;
2.    przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienie zwycięzców;
Wizerunek przetwarzany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wspierające Spółkę w działalności marketingowej, inne podmioty z grupy kapitałowej HiPP, subskrybenci serwisów społecznościowych, Meta Platforms Inc.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Przez czas trwania konkursu. Posty nie będą usuwane z Meta Platforms Inc. po zakończeniu Konkursu do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy przetwarzać i rozpowszechniać Pani/Pana Wizerunku i Danych Osobowych.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
1.    Prawo dostępu do danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Pana/Pani są przetwarzane oraz prawo do przekazania takich danych w zrozumiałej formie;
2.    Prawo do sprostowania, tj. prawo do żądania sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych osobowych;
3.    Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania usunięcia lub anonimizacji danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dalej przetwarzane;
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania, tj. prawo do uzyskania od Administratora ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa;
5.    Prawo do żądania od Administratora wskazania odbiorców, których powiadomił o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z art. 16, 17 i 18 RODO, w ramach wypełnienia obowiązku powiadomienia, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku);
6.    Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania (lub przekazania bezpośrednio innemu administratorowi danych) danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
7.    Prawo do sprzeciwu, tj. tj. prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:
    przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych w jego własnym prawnie uzasadnionym interesie;
    przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych do celów marketingu bezpośredniego.
Wyraźnie rozumie się, zgodnie z art. 21 RODO, że w przypadku skorzystania przez Pana/Panią, z prawa do sprzeciwu, Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją wiążące, prawnie uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani, lub podstawy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń w sądzie.
REALIZACJA PRAW
Pan/Pani jest uprawniony/a do wykonywania swoich praw w dowolnym momencie w następujący sposób:
    za pośrednictwem e-mail na adres: odo@hipp.pl albo
    wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa.
PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
Dane Uczestników Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.
PROFILOWANIE - AUTOMATYCZNE DECYZJE
1.    Brak profilowania przez Administratora
2.    Brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
SKARGA DO ORGANU NADZORU
Administrator niniejszym informuje Pana/Panią, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w sposób, który może prowadzić do naruszenia RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
1.    Pocztą tradycyjną: „HiPP Polska” sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
2.    Korespondencja e-mail: odo@hipp.pl
INFORMACJA DODATKOWA
Chcielibyśmy zaznaczyć, że po opublikowaniu Wizerunku w sieci Internet dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie. Nie można przy tym wykluczyć ich dalszego wykorzystania lub modyfikowania przez osoby trzecie. Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego usunięcia Wizerunku już raz opublikowanych w sieci Internet, gdyż np. inne strony mogły skopiować lub zmodyfikować takie zdjęcia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i formę wykorzystania Wizerunku przez osoby trzecie, jak np. ich pobieranie oraz późniejsze wykorzystanie i modyfikacja.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Załącznik 2
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zwycięzcy Konkursu
ORAZ
FORMULARZ ZGODY DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTANIA
WIZERUNKU ORAZ GŁOSU NA NAGRANIU

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU ZWYCIĘZCY KONKURSU
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł (dalej „Administrator”, „Spółka” lub „HiPP”)
PRZETWARZANE DANE
1.    imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, które związane jest z profilem z którego Uczestnik opublikuje Pracę Konkursową na Meta Platforms Inc.;
2.    wizerunek twarzy i/lub sylwetki oraz głos wraz z wypowiedzią (dalej „Wizerunek”) utrwalony w postaci nagrania wykonanego w ramach Pracy Konkursowej;
3.    adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu;
4.    dane niezbędne do wypełnienia deklaracji podatkowej w związku z podatkiem od nagród którego płatnikiem jest Organizator;
5.    inne dane przekazane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi;
SPOSÓB PRZETWARZANIA - WIZERUNKU INFORMACJE OGÓLNE
1.    Wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób.
2.    Utrwalony Wizerunek może zostać przekazany odbiorcom danych wskazanym poniżej.
3.    Wizerunek może być rozpowszechniany: w mediach społecznościowych Meta Platforms Inc. i Instagram oraz na stronie internetowej HiPP, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych (w dowolnym czasie i miejscu).
4.    Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.
5.    Celem przetwarzania jest prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i informacyjnych.
POLA EKSPLOATACJI
Wizerunek może być rozpowszechniany (publikowany) wielokrotnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
Nagrywanie, utrwalanie, odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci urządzenia służącego do utrwalania wizerunku, przechowywanie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową, dystrybuowanie i rozpowszechnianie w formie elektronicznej oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
•    udostępnienie Wizerunku na stronie internetowej Spółki, w serwisach społecznościowym w celu informowania o działalności HiPP i promowania jej działalności (cel marketingowy);
•    przetwarzanie Danych Osobowych w celu przekazania nagrody konkursowej;
•    archiwizacja.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
•    Cel marketingowy realizowany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
•    Cel przekazania nagrody konkursowej realizowany jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
•    Cel rozliczenia konkursu realizowany jest na podstawie obowiązku prawnego, w szczególności obowiązków podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
•    Cel archiwizacyjny na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja treści udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 
ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wspierające Spółkę w działalności marketingowej, inne podmioty z grupy kapitałowej HiPP, subskrybenci serwisów społecznościowych, Meta Platforms Inc., Instagram.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania danych osobowych będzie zależał od celu, w jakim dane osobowe zostały przetworzone, a mianowicie:
    cel marketingowy: dane osobowe Uczestników, przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do czasu, gdy Uczestnik zażąda ich usunięcia lub wycofa zgodę, a w każdym razie nie dłużej niż 13 miesięcy po ich zebraniu;
    cel przekazania nagrody konkursowej : dane osobowe Uczestników, przetwarzane w celu przekazania nagrody konkursowej, będą przetwarzane nie dłużej niż do 20 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu;
    cel rozliczenia konkursu realizowany na podstawie obowiązku prawnego: dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
    cel archiwizacyjny: dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy przetwarzać i rozpowszechniać Pani/Pana Wizerunku i Danych Osobowych.
Nieprzekazanie Danych Osobowych spowoduje niemożliwość przekazania nagrody konkursowej.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
1.    Prawo dostępu do danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Pana/Pani są przetwarzane oraz prawo do przekazania takich danych w zrozumiałej formie;
2.    Prawo do sprostowania, tj. prawo do żądania sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych osobowych;
3.    Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania usunięcia lub anonimizacji danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dalej przetwarzane;
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania, tj. prawo do uzyskania od Administratora ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa;
5.    Prawo do żądania od Administratora wskazania odbiorców, których powiadomił o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z art. 16, 17 i 18 RODO, w ramach wypełnienia obowiązku powiadomienia, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku);
6.    Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania (lub przekazania bezpośrednio innemu administratorowi danych) danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
7.    Prawo do sprzeciwu, tj. tj. prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:
    przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych w jego własnym prawnie uzasadnionym interesie;
    przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych do celów marketingu bezpośredniego.
Wyraźnie rozumie się, zgodnie z art. 21 RODO, że w przypadku skorzystania przez Pana/Panią, z prawa do sprzeciwu, Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją wiążące, prawnie uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani, lub podstawy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń w sądzie.
REALIZACJA PRAW
Pan/Pani jest uprawniony/a do wykonywania swoich praw w dowolnym momencie w następujący sposób:
    za pośrednictwem e-mail na adres: odo@hipp.pl albo
    wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa.
PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
Dane Zwycięzcy Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.
PROFILOWANIE - AUTOMATYCZNE DECYZJE
•    Brak profilowania przez Administratora
•    Brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
SKARGA DO ORGANU NADZORU
Administrator niniejszym informuje Pana/Panią, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w sposób, który może prowadzić do naruszenia RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
•    Pocztą tradycyjną: „HiPP Polska” sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
•    Korespondencja e-mail: odo@hipp.pl
INFORMACJA DODATKOWA
Chcielibyśmy zaznaczyć, że po opublikowaniu Wizerunku w sieci Internet dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie. Nie można przy tym wykluczyć ich dalszego wykorzystania lub modyfikowania przez osoby trzecie. Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego usunięcia Wizerunku już raz opublikowanych w sieci Internet, gdyż np. inne strony mogły skopiować lub zmodyfikować takie zdjęcia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i formę wykorzystania Wizerunku przez osoby trzecie, jak np. ich pobieranie oraz późniejsze wykorzystanie i modyfikacja.
 
Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne.
Brak Pana/Pani zgody na publikowanie Wizerunku nie będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego Wizerunku, na przedstawionych mi warunkach i wskazanych polach eksploatacji (nieodpłatna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku z prawa autorskiego).
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci Wizerunku, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO).
 
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
3. Jako uprawniony opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci Wizerunku dziecka, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO)
 
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
4. Jako osoba upoważniona wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich, w tym Wizerunku, pojawiających się w Pracy Konkursowej, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO). Oświadczam, że przekazałem/am klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych przez HiPP takim osobom.
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)