REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ MATKI Z HiPP 2024”

1.    Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie

1.1.    Konkurs - konkurs pod nazwą „Dzień Matki z HiPP 2024” prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie
1.2.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający zasady i warunki Konkursu
1.3.    Organizator - HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł
1.4.    Realizator - „ITBC Communication” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Kaleńska 5, 04-367 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 38209, NIP: 1132232133, REGON: 016301290, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł
1.5.    Osoba Zainteresowana - osoba fizyczna zainteresowana udziałem w Konkursie
1.6.    Uczestnik - każda osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie
1.7.    Profil Organizatora - profil Organizatora w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”, dostępny pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/
1.8.    Praca Konkursowa - autorska wypowiedź Uczestnika spełniająca wymagania określone w Regulaminie
1.9.    Zwycięzca Konkursu - osoba której Praca Konkursowa została nagrodzona przez Organizatora oraz komisję konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 5.2 Regulaminu

2.    Postanowienia ogólne

2.1.    Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Dzień Matki z HiPP 2024”. Organizator udostępni Post Konkursowy zawierający informacje o Konkursie oraz odnośnik do Regulaminu na swoim profilu w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”,. Profil organizatora jest dostępny pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/.
2.2.    Osoba Zainteresowana przed przystąpieniem do Konkursu powinna zapoznać się z Regulaminem. Przesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez nią postanowień Regulaminu i Regulaminu serwisu Instagram oraz ich przestrzegania.
2.3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub czasowe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Meta Platforms Inc.
2.4.    Za realizacje Konkursu na zlecenie Organizatora odpowiada Realizator. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Realizatorze.
2.5.    Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.6.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

3.    Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1.    Konkurs trwa od 24.05.2024 roku do 02.06.2024 roku. Organizator nie będzie brał pod uwagę Prac Konkursowych nadesłanych poza wyznaczonym powyżej okresem.
3.2.    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nie wymaga uiszczania należności Organizatorowi ani Realizatorowi.
3.3.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
b)    nie jest pracownikiem Organizatora i Realizatora;
c)    nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Realizatora;
d)    mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.4.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
3.4.1.    spełnienie wymagań określonych w pkt 3.3 Regulaminu;
3.4.2.    zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja określonych w nich warunków uczestnictwa w Konkursie;
3.4.3.    zgłoszenie Pracy Konkursowej spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie poprzez publikację komentarza na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym;
3.5.    Praca Konkursowa polega na wymyśleniu kreatywnej nazwy mamy-superbohaterki oraz opisaniu jej 3 supermocy.
3.6.    Praca Konkursowa musi spełniać poniższe kryteria:
3.6.1.    Praca Konkursowa powinna stanowić autorską wypowiedź Uczestnika
3.6.2.    Praca Konkursowa powinna zawierać 1 nazwę superbohaterki oraz minimum 3 cechy(supermoce).
3.7.    Organizator bierze pod uwagę wyłącznie Pracę Konkursową, którą Uczestnik opublikuje w komentarzu na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym. Prace Konkursowe opublikowane w inny sposób nie będą brane pod uwagę jako Prace Konkursowe.
3.8.    Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Jeżeli Uczestnik prześle większą liczbę Prac Konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę jedynie tą Pracę Konkursową, którą Uczestnik przesłał jako pierwszą.
3.9.    Organizator nie bierze pod uwagę Prac Konkursowych, które:
a)    naruszają Regulamin,
b)    naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawo właściwe dla platformy Instagram,
c)    mają charakter erotyczny lub pornograficzny;
d)    zawierają nagość;
e)    są wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne;
f)    obrazują lub propagują używki, przemoc, nienawiść, szowinizm, dyskryminację (w tym w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę, kulturę, wyznawane poglądy, religię lub system filozoficzny);
g)    naruszają dobra osobiste, godność lub uczucia innych osób;
h)    odwołują się do religii, w tym postaci związanych z religią, lub poglądów/opcji politycznych w szczególności postaci związanych polityką;
i)    których autorem albo współautorem nie jest Uczestnik;
j)    naruszają prawa osób trzecich;
k)    mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora;
l)    mają charakter osobistej reklamy/kryptoreklamy lub reklamy/kryptoreklamy innego podmiotu w tym instytucji/firmy;
m)    naruszają zasady współżycia społecznego;
n)    przedstawiają ofertę komercyjną;
o)    zagrażają fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
p)    mogą wywołać efekt zaszokowania lub strachu w odbiorcach;
q)    zawierają rażące błędy językowe.
3.10.    Realizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Profilu Organizatora treści niespełniających wymagań Prac Konkursowych.
3.11.     Organizator nie zwraca kosztów przygotowania Prac Konkursowych, które obciążają wyłącznie Uczestnika.
4.    NAGRODY

4.1.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator przewiduje wydanie łącznie 23 nagrody w Konkursie. Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
4.2.    Nagrody w Konkursie to:

•    3 x Nagroda za najwyżej ocenione Prace Konkursowe: bon o wartości 300 zł na zakupy w drogerii Rossmann, Oliwka pielęgnacyjna 200 ml, HiPP Mamasanft Masło do ciała dla kobiet w ciąży 200 ml, Intensywny balsam nawilżający, Chusteczki nawilżane do twarzy i rączek 20 szt., Krem ochronny do twarzy na słońce SPF50+, Jabłka-Truskawki-Banany BIO 100 g, Jabłka-Mango-Brzoskwinie BIO 100 g, Gruszki-Śliwki-Czarne porzeczki BIO 100 g, Jabłka-Brzoskwinie-Mirabelki BIO 100 g, Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO 100 g, SMOOTHIE Jabłka-Banany-Truskawki-Porzeczki BIO 120 ml, SMOOTHIE Jabłka-Gruszki-Jagody BIO 120 ml, SMOOTHIE Jabłka-Banany-Mandarynki BIO 120 ml, SPORT Gruszki-Banany-Winogrona z owsem BIO 120 g, SPORT Banany-Gruszki-Pomarańcze-Mango z ryżem BIO, 120 g

•    20x Nagroda – wyróżnienie: Oliwka pielęgnacyjna 200 ml, HiPP Mamasanft Masło do ciała dla kobiet w ciąży 200 ml, Intensywny balsam nawilżający, Chusteczki nawilżane do twarzy i rączek 20 szt., Krem ochronny do twarzy na słońce SPF50+, Jabłka-Truskawki-Banany BIO 100 g, Jabłka-Mango-Brzoskwinie BIO 100 g, Gruszki-Śliwki-Czarne porzeczki BIO 100 g, Jabłka-Brzoskwinie-Mirabelki BIO 100 g, Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO 100 g, SMOOTHIE Jabłka-Banany-Truskawki-Porzeczki BIO 120 ml, SMOOTHIE Jabłka-Gruszki-Jagody BIO 120 ml, SMOOTHIE Jabłka-Banany-Mandarynki BIO 120 ml, SPORT Gruszki-Banany-Winogrona z owsem BIO 120 g, SPORT Banany-Gruszki-Pomarańcze-Mango z ryżem BIO, 120 g


4.3.    Zasady korzystania z kart podarunkowych Rossmann opisane są na wskazanej stronie: www.rossmann.pl/dokumenty/Regulamin-korzystania-EKP.pdf
4.4.    Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
4.5.    Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.
4.6.    Jeżeli Organizator, przewodniczący Komisji konkursowej, o której mowa w 5.1. i nast. Regulaminu, lub którykolwiek z jej członków uzyska informację, że  Praca Konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
4.6.1.    wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
4.6.2.    nieprzyznania temu Uczestnikowi nagrody w Konkursie.
5.    OCENA PRAC KONKURSOWYCH
5.1.    Organizator powołuje komisję konkursową.
5.2.    Komisja konkursowa ocenia Prace Konkursowe oraz wybiera spośród nich 23 Zwycięzców Konkursu. Komisja konkursowa bierze pod uwagę wymogi formalne określone w Regulaminie oraz subiektywne kryteria oceny pracy. Subiektywne kryteria obejmują:
a)    zgodność Pracy Konkursowej z tematyką;
b)    inwencję i pomysłowość rozwiązanego zadania;
5.3.    Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
5.4.    Laureaci zostaną wyłonieni do 15 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
5.5.    Realizator publikuje listę Zwycięzców Konkursu w komentarzu pod Postem Konkursowym na Profilu Organizatora.
5.6.    Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o możliwości uzyskania nagrody Konkursowej poprzez wysłanie za pośrednictwem Realizatora wiadomości na portalu Instagram przy użyciu Direct Message. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek korzystać z funkcjonalności aplikacji Instagram umożliwiającej otrzymanie wiadomości prywatnej od profilu Organizatora o nazwie „hipp.polska”. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje, że brak korzystania przez niego z funkcjonalności aplikacji Instagram oznacza brak możliwości nawiązania kontaktu ze strony Realizatora, a w konsekwencji brak otrzymania informacji o możliwości uzyskania nagrody Konkursowej.
5.7.    Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest:
a)    skontaktowanie się z Realizatorem lub Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości prywatnej przy użyciu aplikacji Instagram na profil Organizatora w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”, dostępny pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/ lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres Realizatora hipp@itbc.pl w ciągu 4 dni roboczych od daty opublikowania wyników Konkursu w sposób opisany w pkt 5.5. Regulaminu. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
I.    imię i nazwisko,
II.    adres wysyłki,
III.    adres poczty e-mail,
IV.    numer telefonu;
V.    dalsze dane niezbędne do rozliczenia podatkowego nagrody;
b)    złożenie oświadczenia wiedzy o zapoznaniu się z Regulaminem w szczególności z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 Regulaminu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
c)    złożenie oświadczenia woli o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu, w tym złożenie oświadczenia o transferze praw autorskich w trybie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego;
d)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Załącznika nr. 2.
5.8.    Brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu w ciągu 4 dni roboczych lub niepodjęcie działań opisanych w pkt. 5.7 uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym powoduje utratę prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
5.9.    Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
5.10.    Nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 dni od daty pełnej realizacji przez Uczestnika działań opisanych w pkt. 5.7.
5.11.    Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Realizator.
5.12.    Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze. zm.) wydanie nagród, o których mowa w Regulaminie, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda nie będzie podlegać wypłacie bezpośrednio na rzecz zwycięzcy, ale zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
6.    Postępowanie reklamacyjne
6.1.    Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hipp@itbc.pl albo w formie pisemnej na adres Realizatora konkursu (Kaleńska 5, 04-367 Warszawa).
6.2.    Reklamacja powinna zostać doręczona Realizatorowi w trakcie trwania konkursu lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3.    Realizator odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania listownie lub drogą e-mailową (z tym zastrzeżeniem, że Realizator przekaże odpowiedź co najmniej na utrwalonym nośniku) na adres podany w reklamacji.
7.    Prawa autorskie
7.1.    Uczestnik, jest wyłącznym uprawnionym z tytułu osobistych i majątkowych praw autorskich, w tym  do autorskich praw zależnych do zgłoszonej Pracy Konkursowej, a jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby lub podmioty trzecie z roszczeniami z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych i godności osób trzecich w stosunku do Pracy Konkursowej, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego poniesione przez Organizatora oraz podejmie wszelkie możliwe działania prawne w celu zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności, w tym wstąpi do ewentualnego postępowania sądowego.
7.2.    W przypadku, gdy Praca Konkursowa ma kilku autorów, Uczestnik oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu oraz do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami zależnymi do Pracy Konkursowej. Uczestnik, który zgłosił Pracę Konkursową bez zgody pozostałych właścicieli autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych albo z przekroczeniem takiego umocowania, ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu wszelkich zgłoszonych z tego powodu roszczeń.
7.3  Poprzez przesłanie zgodnie z zasadami Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji upoważniającej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
7.3.1    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej wszelkimi dowolnymi technikami w celu wprowadzenia Pracy Konkursowej do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu;
7.3.2    rozpowszechnianie Pracy Konkursowej – publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w ramach sieci Internet, w tym w ramach strony internatowej, profilu na Facebooku, Instagramie, prowadzonych lub zarządzanych przez Organizatora.

Jednocześnie Uczestnika wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora praw autorskich zależnych w stosunku do Pracy Konkursowej na wskazanych powyżej polach eksploatacji (w punktach 7.3.1 – 7.3.2), w szczególności poprzez twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, jak również udziela Organizatorowi nieodwołalnego upoważnienia/zgody na dokonywanie w Pracy Konkursowej dowolnych zmian i uzupełnień, łączenia z innymi utworami lub wytworami zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem osób trzecich, a także do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej i jej opracowań.

7.4    Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania z nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych ani terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
7.4.1    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej dowolnymi technikami w celu wprowadzenia Pracy Konkursowej do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu;
7.4.2    rozpowszechniania Pracy Konkursowej – publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w ramach sieci Internet, w tym w ramach strony internatowej, profilu na Facebooku, Instagramie, prowadzonych lub zarządzanych przez Organizatora.
Jednocześnie Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora praw autorskich zależnych w stosunku do Pracy Konkursowej na wskazanych powyżej polach eksploatacji (w punktach 7.4.1 – 7.4.2), w szczególności poprzez na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, jak również udzieli Organizatorowi nieodwołalnego upoważnienia/zgody na dokonywanie w Pracy Konkursowej dowolnych zmian i uzupełnień, łączenia z innymi utworami lub wytworami zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem osób trzecich, a także do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej i jej opracowań.
Przeniesienie praw autorskich w powyższym zakresie nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy (wymianę pisemnych oświadczeń woli) pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu.
8.    DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:
8.1.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz wydania i rozliczenia nagród, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz odebrania nagrody.
8.2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.
8.3.    Z Organizatorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl oraz pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w petitum Regulaminu.
8.4.    Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu oraz Uczestników Konkursu są zawarte w:
I.    Załączniku nr 1 Regulaminu – klauzula informacyjna dla Uczestnika Konkursu;
II.    Załącznik nr 2 Regulaminu - klauzula informacyjna dla Zwycięzcy Konkursu.

9.    INSTAGRAM
9.1.    Meta Platforms Inc. udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Meta Platforms Inc. nie sponsoruje, nie administruje, nie popiera, nie jest związana z Organizatorem ani z Konkursem i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z przeprowadzenia konkursu.
9.2.    Dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników Konkursu są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie Meta Platforms Inc. Informacje o Uczestnikach Konkursu udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Meta Platforms Inc.
10.    Postanowienia Końcowe

10.1.    Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres: na hipp@itbc.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzców Konkursu, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
10.2.    Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Realizatorem pod adresem e-mail: hipp@itbc.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
10.3.    Organizator zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłużenia czasu trwania Konkursu, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Prac Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność). Organizator poinformuje o tym najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem Konkursu za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”, dostępny pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/
10.4.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

Załącznik 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł (dalej „Administrator” lub „Spółka”)
PRZETWARZANE DANE
1.    imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, które związane jest z profilem z którego Uczestnik opublikuje Pracę Konkursową na portalu Meta Platforms Inc;
2.    inne dane przekazane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi;
SPOSÓB PRZETWARZANIA WIZERUNKU – INFORMACJE OGÓLNE
1.    Wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób.
2.    Utrwalony Wizerunek może zostać przekazany odbiorcom danych wskazanym poniżej.
3.    Wizerunek może być rozpowszechniany na Meta Platforms Inc. bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych (w dowolnym czasie i miejscu).
4.    Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.
5.    Celem przetwarzania jest prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i informacyjnych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    udostępnienie Danych Osobowych oraz Wizerunku na Meta Platforms Inc. (Instagram hipp.polska) w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców konkursu;
2.    archiwizacja.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), tj.:
1.    cel archiwizacyjny;
2.    przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienie zwycięzców;
Wizerunek przetwarzany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wspierające Spółkę w działalności marketingowej, inne podmioty z grupy kapitałowej HiPP, subskrybenci serwisów społecznościowych, Meta Platforms Inc.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Przez czas trwania konkursu. Posty nie będą usuwane z Meta Platforms Inc. po zakończeniu Konkursu do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy przetwarzać i rozpowszechniać Pani/Pana Wizerunku i Danych Osobowych.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
1.    Prawo dostępu do danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Pana/Pani są przetwarzane oraz prawo do przekazania takich danych w zrozumiałej formie;
2.    Prawo do sprostowania, tj. prawo do żądania sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych osobowych;
3.    Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania usunięcia lub anonimizacji danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dalej przetwarzane;
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania, tj. prawo do uzyskania od Administratora ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa;
5.    Prawo do żądania od Administratora wskazania odbiorców, których powiadomił o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z art. 16, 17 i 18 RODO, w ramach wypełnienia obowiązku powiadomienia, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku);
6.    Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania (lub przekazania bezpośrednio innemu administratorowi danych) danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
7.    Prawo do sprzeciwu, tj. tj. prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:

  • przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych w jego własnym prawnie uzasadnionym interesie;
  • przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych do celów marketingu bezpośredniego.

Wyraźnie rozumie się, zgodnie z art. 21 RODO, że w przypadku skorzystania przez Pana/Panią, z prawa do sprzeciwu, Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją wiążące, prawnie uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani, lub podstawy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń w sądzie.
REALIZACJA PRAW
Pan/Pani jest uprawniony/a do wykonywania swoich praw w dowolnym momencie w następujący sposób:

  • za pośrednictwem e-mail na adres: odo@hipp.pl albo
  •  wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa.

PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
Dane Uczestników Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.
PROFILOWANIE - AUTOMATYCZNE DECYZJE
1.    Brak profilowania przez Administratora
2.    Brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
SKARGA DO ORGANU NADZORU
Administrator niniejszym informuje Pana/Panią, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w sposób, który może prowadzić do naruszenia RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
1.    Pocztą tradycyjną: „HiPP Polska” sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
2.    Korespondencja e-mail: odo@hipp.pl
INFORMACJA DODATKOWA
Chcielibyśmy zaznaczyć, że po opublikowaniu Wizerunku w sieci Internet dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie. Nie można przy tym wykluczyć ich dalszego wykorzystania lub modyfikowania przez osoby trzecie. Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego usunięcia Wizerunku już raz opublikowanych w sieci Internet, gdyż np. inne strony mogły skopiować lub zmodyfikować takie zdjęcia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i formę wykorzystania Wizerunku przez osoby trzecie, jak np. ich pobieranie oraz późniejsze wykorzystanie i modyfikacja.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Załącznik 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zwycięzcy Konkursu oraz formularz zgody dotyczącej wykorzystania wizerunku

HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł (dalej „Administrator”, „Spółka” lub „HiPP”)
PRZETWARZANE DANE
1.    imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, które związane jest z profilem z którego Uczestnik opublikuje Pracę Konkursową na Meta Platforms Inc.;
2.    adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu;
3.    dane niezbędne do wypełnienia deklaracji podatkowej w związku z podatkiem od nagród którego płatnikiem jest Organizator;
4.    inne dane przekazane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi;
SPOSÓB PRZETWARZANIA - WIZERUNKU INFORMACJE OGÓLNE
1.    Wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób.
2.    Utrwalony Wizerunek może zostać przekazany odbiorcom danych wskazanym poniżej.
3.    Wizerunek może być rozpowszechniany: w mediach społecznościowych Meta Platforms Inc. i Instagram oraz na stronie internetowej HiPP, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych (w dowolnym czasie i miejscu).
4.    Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.
5.    Celem przetwarzania jest prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i informacyjnych.
POLA EKSPLOATACJI
Wizerunek może być rozpowszechniany (publikowany) wielokrotnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
Nagrywanie, utrwalanie, odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci urządzenia służącego do utrwalania wizerunku, przechowywanie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową, dystrybuowanie i rozpowszechnianie w formie elektronicznej oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
•    udostępnienie Wizerunku na stronie internetowej Spółki, w serwisach społecznościowym w celu informowania o działalności HiPP i promowania jej działalności (cel marketingowy);
•    przetwarzanie Danych Osobowych w celu przekazania nagrody konkursowej;
•    archiwizacja.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
•    Cel marketingowy realizowany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
•    Cel przekazania nagrody konkursowej realizowany jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
•    Cel rozliczenia konkursu realizowany jest na podstawie obowiązku prawnego, w szczególności obowiązków podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
•    Cel archiwizacyjny na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja treści udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 
ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wspierające Spółkę w działalności marketingowej, inne podmioty z grupy kapitałowej HiPP, subskrybenci serwisów społecznościowych, Meta Platforms Inc., Instagram.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania danych osobowych będzie zależał od celu, w jakim dane osobowe zostały przetworzone, a mianowicie:
    cel marketingowy: dane osobowe Uczestników, przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do czasu, gdy Uczestnik zażąda ich usunięcia lub wycofa zgodę, a w każdym razie nie dłużej niż 13 miesięcy po ich zebraniu;
    cel przekazania nagrody konkursowej : dane osobowe Uczestników, przetwarzane w celu przekazania nagrody konkursowej, będą przetwarzane nie dłużej niż do 20 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu;
    cel rozliczenia konkursu realizowany na podstawie obowiązku prawnego: dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
    cel archiwizacyjny: dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy przetwarzać i rozpowszechniać Pani/Pana Wizerunku i Danych Osobowych.
Nieprzekazanie Danych Osobowych spowoduje niemożliwość przekazania nagrody konkursowej.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
1.    Prawo dostępu do danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Pana/Pani są przetwarzane oraz prawo do przekazania takich danych w zrozumiałej formie;
2.    Prawo do sprostowania, tj. prawo do żądania sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych osobowych;
3.    Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania usunięcia lub anonimizacji danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dalej przetwarzane;
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania, tj. prawo do uzyskania od Administratora ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa;
5.    Prawo do żądania od Administratora wskazania odbiorców, których powiadomił o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z art. 16, 17 i 18 RODO, w ramach wypełnienia obowiązku powiadomienia, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku);
6.    Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania (lub przekazania bezpośrednio innemu administratorowi danych) danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
7.    Prawo do sprzeciwu, tj. tj. prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:

  • przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych w jego własnym prawnie uzasadnionym interesie;
  • przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych do celów marketingu bezpośredniego.

Wyraźnie rozumie się, zgodnie z art. 21 RODO, że w przypadku skorzystania przez Pana/Panią, z prawa do sprzeciwu, Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją wiążące, prawnie uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani, lub podstawy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń w sądzie.
REALIZACJA PRAW
Pan/Pani jest uprawniony/a do wykonywania swoich praw w dowolnym momencie w następujący sposób:

  •  za pośrednictwem e-mail na adres: odo@hipp.pl albo
  • wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa.

PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
Dane Zwycięzcy Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.
PROFILOWANIE - AUTOMATYCZNE DECYZJE
•    Brak profilowania przez Administratora
•    Brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
SKARGA DO ORGANU NADZORU
Administrator niniejszym informuje Pana/Panią, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w sposób, który może prowadzić do naruszenia RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
•    Pocztą tradycyjną: „HiPP Polska” sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
•    Korespondencja e-mail: odo@hipp.pl
INFORMACJA DODATKOWA
Chcielibyśmy zaznaczyć, że po opublikowaniu Wizerunku w sieci Internet dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie. Nie można przy tym wykluczyć ich dalszego wykorzystania lub modyfikowania przez osoby trzecie. Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego usunięcia Wizerunku już raz opublikowanych w sieci Internet, gdyż np. inne strony mogły skopiować lub zmodyfikować takie zdjęcia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i formę wykorzystania Wizerunku przez osoby trzecie, jak np. ich pobieranie oraz późniejsze wykorzystanie i modyfikacja.
 
Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne.
Brak Pana/Pani zgody na publikowanie Wizerunku nie będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego Wizerunku, na przedstawionych mi warunkach i wskazanych polach eksploatacji (nieodpłatna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku z prawa autorskiego).
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci Wizerunku, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO).
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
3. Jako osoba upoważniona wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich, w tym Wizerunku, pojawiających się w Pracy Konkursowej, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO). Oświadczam, że przekazałem/am klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych przez HiPP takim osobom.
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)