REGULAMIN KONKURSU  „Pielęgnacja maluszka z HiPP Babysanft SENSITIVE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Pielęgnacja maluszka z HiPP Babysanft SENSITIVE”, zwanym dalej „Konkursem”, a także prawa i obowiązki jego uczestników.
1.2. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Giełdowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000 PLN, pod numerem KRS0000056644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej "Organizatorem".

1.3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę internetową Organizatora www.hipp.pl, w ramach której Organizator prowadzi serwis Klub Mojego Maluszka.
1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz możliwy jedynie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5. Wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem Konkursu (dalej „Regulaminem”). 

1.6. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.
1.7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pełni Komisja Konkursowa (zwana dalej "Komisją") złożona z przedstawicieli Organizatora.
1.8. Konkurs skierowany jest wyłącznie do zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanych użytkowników portalu Klub Mojego Maluszka, tj. pełnoletnich osób fizycznych, którzy są rodzicami i/lub opiekunami prawnymi przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 5 (pięciu), posiadają aktywne konto w witrynie Klub Mojego Maluszka hipp.pl/klub/zaloguj-sie  i zalogują się na nim, aby wziąć udział w Konkursie, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

1.9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin, przy czym przez członków rodzin rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
b) inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu.


2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Termin na wypełnienie ankiet konkursowych rozpocznie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 12:00, zaś zakończy się w dniu 31 października 2021 r. o godz. 23:59 („Okres Trwania Konkursu”). 
2.2. W dniach od 31 października 2021r. do 8 listopada 2021r. będą trwały obrady Komisji, która wyłoni Laureatów Konkursu. 
2.3. W dniach od 8 listopada 2021r. do 12 listopada 2021r. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami w celu ustalenia adresu wysyłki nagrody. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi podjąć wszystkie poniższe działania łącznie w Okresie Trwania Konkursu: 
3.1.1.    Zalogować się do swojego konta prowadzonego w witrynie Klub Mojego Maluszka hipp.pl/klub/zaloguj-sie na warunkach określonych w regulaminie tej witryny.
3.1.2.    Wejść na stronę Konkursu hipp.pl/konkurs/
3.1.3.    Udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu pod adresem hipp.pl/konkurs/quiz– odpowiedzi na pytania będą zwane w niniejszym Regulaminie „Pracą”: 

i.    Pytanie 1. 
ii.    Pytanie 2.
iii.    Pytanie 3.
iv.    Pytanie 4. 
v.    Pytanie 5.
vi.    Pytanie 6.
vii.    Pytanie 7. 
viii.    Pytanie 8 (pytanie otwarte „Masz ulubiony kosmetyk HiPP Babysanft? Zareklamuj go w ciekawy i oryginalny sposób!” )

3.1.4.    Zaakceptować Regulamin Konkursu zaznaczając odpowiednie okienko, które znajduje się tuż nad przyciskiem „Biorę udział w Konkursie”. 

3.1.5.    Przesłać prawidłowo wypełniony formularz wraz z Pracą poprzez kliknięcie przycisku „Biorę udział w Konkursie”. 

3.2.    Skuteczne przesłanie formularza rejestracyjnego zgodnie z ustępem 3.1.5. powyżej oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy dot. Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Fakt zawarcia umowy i wzięcia udziału w Konkursie zostanie potwierdzony przez Organizatora niezwłocznie po kliknięciu przycisku „Biorę udział w Konkursie poprzez wyświetlenie informacji o treści „Dziękujemy za zgłoszenie! Twoje zgłoszenie zostało wysłane poprawnie.”

3.3.    Uczestnik, który utraci cechy opisane w punkcie 1 ustęp 1.8., w szczególności utraci dostęp do konta lub w inny sposób naruszy niniejszy Regulamin, zostanie wykluczony z Konkursu i nie będzie uprawniony do uzyskania statusu Laureata i otrzymania Nagrody, niezależnie od spełnienia innych warunków. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu wskazując przyczynę wykluczenia, chyba że przyczyną tą będzie rozwiązanie umowy o prowadzenie konta.
3.4.    Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez Uczestników.
3.5.    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie raz i otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę. Uczestnictwo w innych konkursach organizowanych przez Organizatora nie wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie, chyba że coś innego wynika z regulaminów tych konkursów. 
3.6.    Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich. Praca naruszająca te ograniczenia zostanie wykluczona z udziału w Konkursie. Oceny pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami dokonuje Organizator. W przypadku otrzymania przez Organizatora Pracy o treści identycznej lub prawie identycznej do treści już uprzednio otrzymanej Pracy, Organizator zachowuje prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który przesłał Pracę późniejszą. 
3.7.    Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brały udziału w Konkursie. 
3.8.    Uczestnik Konkursu powinien sprawdzić poprawność danych teleadresowych w formularzu zgłoszeniowym oraz w Klubie mojego Maluszka, co umożliwi wysłanie nagrody pod właściwy adres w przypadku, gdy dane zgłoszenie wygra w konkursie.
3.9.    Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przesłanej Pracy Konkursowej. 
3.10.    Uczestnik oświadcza, że zamieszczona przez niego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich.
3.11.    Wysyłając Pracę Konkursową Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej, w serwisach własnych HiPP (w tym na profilu HiPP na facebook.com lub Instagram).

4. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRACY
4.1.    Z chwilą przekazania Pracy przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi (przesłania formularza) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy prawo autorskie, w tym w szczególności następujących polach eksploatacji:
1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, w dowolnej ilości i formie,
2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w tym za pomocą sieci Internet;
3)    w zakresie rozpowszechniania Prac w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie,
4)    wykorzystywanie Prac do celów reklamowych i marketingowych Organizatora lub innych podmiotów, w tym na materiałach drukowanych, w Internecie, w prasie, w telewizji oraz na wszelkich nośnikach służących promocji, niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji.
4.2.    Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do Pracy oraz na korzystanie z opracowań na polach eksploatacji określonych powyżej.
4.3.    Licencja udzielona jest na okres 5 lat, zaś po upływie tego okresu, na czas nieoznaczony. 
4.4.    Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń Pracy.

5. NAGRODY RZECZOWE

5.1. Laureatami Konkursu będzie 33 Uczestników biorących udział w Konkursie. Kryteria wyłonienia Laureatów określa punkt 6 niniejszego Regulaminu.  
5.2. Komisja  wyłoni Laureatów Konkursu w okresie określonym w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.  

5.3. Nagrody w konkursie to:
•    1 nagroda I stopnia składająca się z kontrastowej maty edukacyjnej od BabySenses, praktycznej torby na wózek,  maty do przewijania niemowląt, parasolki dla dzieci, przytulanki słonia Hippofanta, pieluszki tetrowej, drewnianej grzechotki, naklejki na auto z napisem „Z nami jedzie dziecko”, musów HiPP i zestawu kosmetyków HiPP Babysanft.

•    1 nagroda II stopnia składająca się z zawieszki do wózka BabySenses, maty do przewijania niemowląt, parasolki dla dzieci, przytulanki słonia Hippofanta, pieluszki tetrowej, drewnianej grzechotki, naklejki na auto z napisem „Z nami jedzie dziecko”, musów HiPP i zestawu kosmetyków HiPP Babysanft.

•    1 nagroda III stopnia składająca się z kostki sensorycznej od BabySenses,, maty do przewijania niemowląt, parasolki dla dzieci, przytulanki słonia Hippofanta, pieluszki tetrowej, drewnianej grzechotki, naklejki na auto z napisem „Z nami jedzie dziecko”, musów HiPP i zestawu kosmetyków HiPP Babysanft.

•    30 wyróżnień składających się z zestawu kosmetyków HiPP Babysanft, pieluszki tetrowej, drewnianej grzechotki, naklejki na auto z napisem „Z nami jedzie dziecko”, drewnianej grzechotki, naklejki na auto z napisem „Z nami jedzie dziecko”.

5.2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom Nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy i pobierze zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej oraz odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego do 20-tego dnia następnego m-ca, po miesiącu wydania Nagrody. Do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata.
5.3. W ramach jednego konkursu Laureat może otrzymać tylko jeden zestaw Nagród za jedną zwycięską Pracę Konkursową wybraną przez Komisję Konkursową.
5.4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów stanowiących Nagrodę ani do otrzymania ich ekwiwalentów lub zamiany Nagrody.
5.5. Fundatorem Nagród jest  HiPP Polska Sp. z o.o oraz BabysenSes.6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
6.1. Komisja składa się z 3 (trzech) Przedstawicieli Organizatora, którzy większością głosów wyłonią Laureatów Konkursu.
6.2. Zwycięskie odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną wybrane przez Komisję wg następujących kryteriów: zgodność  Pracy Konkursowej z tematem, pomysłowość, kreatywność, oryginalność.
6.3. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników Konkursu. 
6.4. Nagrody nieodebrane przez Laureata zostaną zwrócone do siedziby Organizatora i będą oczekiwać na odbiór przez Laureata, jednak nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od dnia ich zwrotu. Po upływie powyższego terminu prawo Laureata do Nagrody wygasa.


7. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZEKAZANIE NAGRÓD LAUREATOM

7.1. Komisja po zakończeniu Konkursu sporządzi protokół z prac. Uczestnik Konkursu może na pisemne żądanie, zapoznać się z protokołem prac Komisji w siedzibie Organizatora, w terminie ustalonym przez Strony.
7.2. Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą mailową, w celu poinformowania ich o otrzymaniu Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania informacji mailowej do Laureatów wcześniej niż w terminie podanym w punkcie powyżej.
7.3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora, jeśli nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana innych danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody, jednak nie później niż do 15 listopada 2021 roku. Po tym terminie paczki zostaną nadane na aktualne adresy widniejące w bazie klubu mojego Maluszka.
7.4. Zgłoszenie Pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Pracy Konkursowej wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska Laureata oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureata na stronie internetowej Organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
7.5. Nagrody wymienione w pkt. 5.3. zostaną wysłane  Laureatom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody wydaje Organizator. Organizator może działać w tym zakresie za pośrednictwem innych podwykonawców.8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA - INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku Konkursem jest "HIPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, posługująca się numerami  REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych (dalej również: „Administrator”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres: odo@hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 847 51 72, pisemnie na adres siedziby Administratora podany wyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:
  1. zawarcia i realizacji umowy o realizację konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie w tym przyjmowania zgłoszeń Uczestników, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o wynikach Konkursu i wydania nagród (w celu wydania nagród Administrator może przetwarzać również dane teleadresowe Uczestnika konkursu), korzystania z licencji udzielonej w umowie i oznaczania autora Pracy, a także obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. archiwizacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie, w tym w celu wykazania prowadzenia działalności zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia (np. podmioty organizujące w naszym imieniu wysyłkę paczek), podmioty świadczące dla nas usługi IT, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, biura księgowe i firmy doradcze, z którymi współpracujemy, a także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz właściwe organy państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych Uczestnika miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze będziemy informować. 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora:
  1. w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
  2. w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do upływu okresu związanego z wypełnieniem tego obowiązku prawnego;
  3. w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów, do upływu okresu związanego z realizacją tych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do dnia wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących szczególnej sytuacji podmiotu danych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują następujące prawa:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania, 
 5. przenoszenia danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
 7. prawo sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania mającego miejsce na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów w przypadkach, o których mowa ust. 3 punkt 3-4 powyżej
 8. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Oświadczenie o cofnięciu zgody oraz zgłoszenia sprzeciwu, jak również wszelkie wnioski w celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy przekazać na adres siedziby Administratora lub mailowo na adres: odo@hipp.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia uczestnictwa w Konkursie i zawarcia umowy dot. Konkursu. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia danej umowy i wykonania świadczenia przez Administratora.
 3. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika, w tym opis na czym polegają prawa osoby, której dane dotyczą znajduje się w naszej Polityce prywatności pod hipp.pl/polityka-prywatnosci9. REKLAMACJE

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe: 
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klubmaluszka@kontakt.hipp.pl, 
2)    pisemnie na adres Organizatora: HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja konkursu – Pielęgnacja maluszka z HiPP Babysanft SENSITIVE”.

9.2.    Reklamacja powinna zawierać:
1)    imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail,
2)    uzasadnienie reklamacji zawierające wskazanie istoty nieprawidłowości wykrytej przez Uczestnika, o ile to możliwe wskazanie przyczyn nieprawidłowości i dowodów zaistnienia tych nieprawidłowości oraz wskazanie żądania Uczestnika.
9.3.    W przypadku złożenia reklamacji posiadającej braki w zakresie koniecznych jej elementów, Organizator zwróci się do Użytkownika w ciągu 14 dni kalendarzowych w prośbą o jej uzupełnienie. 
9.4.    Organizator dołoży starań, by wszelkie reklamacje rozpatrywane były bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Termin ten rozpoczyna bieg od przekazania przez Użytkownika reklamacji zawierającej elementy opisane w ust. 3 powyżej. 
9.5.    Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy przypisany do posiadanego konta, chyba że Strony ustaliły inną forma odpowiedzi. 
9.6.    Ewentualna odmowa uwzględnienia złożonej reklamacji będzie zawierać uzasadnienie.
9.7.    Reklamacje wniesione przez tego samego Uczestnika i dotyczące tej samej nieprawidłowości, której dotyczyła już uprzednia reklamacja oraz reklamacje oczywiście bezzasadne będą pozostawiane bez rozpoznania. 
9.8.    Reklamacje związane z niedostarczeniem Nagrody lub dostarczeniem uszkodzonej przesyłki do Laureata  Konkursu przez firmę kurierską lub pocztę będą rozpatrywane w terminie 90 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Reklamacje dotyczące dostarczenia uszkodzonej przesyłki zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy adresat ze względu na zły stan przesyłki, odmówi jej przyjęcia i zostanie ona zwrócona przez firmę kurierską lub pocztę do Organizatora Konkursu.
9.9.    Reklamacje związane z niedostarczeniem Nagrody nie będą rozpatrywane, jeśli przyczyna ich niedostarczenia wynika z faktu, iż Organizator nie został poinformowany o zmianie miejsca zamieszkania.
9.10.    Rozpatrywanie reklamacji innych niż określone w punkcie 9.3. oraz wysyłanie odpowiedzi na reklamację nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Rozpatrzenie reklamacji ma charakter ostateczny.
 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmę kurierską lub pocztę. Dotyczy to zarówno przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku z Konkursem przez osoby biorące w nim udział, jak również przesyłek wysyłanych przez Organizatora do Laureatów Konkursu.

11. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

11.1.    Regulamin określa wzajemne prawa i zobowiązania organizatora oraz Uczestników, a także stanowi ofertę zawarcia umowy, którą Uczestnik przyjmuje w sposób dorozumiany, poprzez przesłanie Pracy konkursowej.
11.2.    Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem i jego akceptację.
11.13.    Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności oraz nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste lub dobra osobiste, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
12.2. Przesłanie zgłoszenia konkursowego w aplikacji konkursowej udostępnionej przez Organizatora stanowi jednocześnie potwierdzenie, że Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu, zawarte w niniejszym Regulaminie.
12.3. Nagroda może być przyznana Uczestnikowi spełniającemu wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z Regulaminu.
12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie  przepisy prawa polskiego. Wszelka komunikacja z Uczestnikiem następować będzie w języku polskim. 
12.5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia należy zastosować regułę, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
12.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w ramach niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
12.7. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, natomiast materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
12.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.