REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU  „Jakość HiPP o każdej porze roku – WIOSNA”

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Jakość HiPP o każdej porze roku – WIOSNA” zwanym dalej „Konkursem”, a także prawa i obowiązki jego uczestników.

1.2.    Organizatorem Konkursu jest HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Giełdowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000 PLN, pod numerem KRS0000056644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej "Organizatorem".

1.3.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę internetową Organizatora www.hipp.pl, w ramach której Organizator prowadzi serwis Klub mojego Maluszka.

1.4.    Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz możliwy jedynie na warunkach określonych w tym regulaminie Konkursu (dalej „Regulamin”).

1.5.    Wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem. 

1.6.    Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.

1.7.    Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pełni Komisja Konkursowa (zwana dalej "Komisją") złożona z przedstawicieli Organizatora.

1.8.    Konkurs skierowany jest wyłącznie do zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanych użytkowników portalu Klub mojego Maluszka, tj. pełnoletnich osób fizycznych, którzy są rodzicami i/lub opiekunami prawnymi przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 5 (pięciu), posiadają aktywne konto w witrynie Klub mojego Maluszka hipp.pl/klub/zaloguj-sie  i zalogują się na nim, aby wziąć udział w Konkursie, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

1.9.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin, przy czym przez członków rodzin rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
b) inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

2.    CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.    Termin na wypełnienie ankiet konkursowych rozpocznie się w dniu 03 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00, zaś zakończy się w dniu 16 kwietnia 2023 r. o godz. 23:59 („Okres Trwania Konkursu”). 

2.2.    W dniach od 17 kwietnia 2023r. do 24 kwietnia 2023r. będą trwały obrady Komisji, która wyłoni Laureatów Konkursu. 

2.3.    W dniach od 25 kwietnia 2023r. do 4 maja 2023r. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami informując o wygraniu Nagrody, o której mowa w pkt 5. 

2.4.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania Konkursu na późniejszy, a więc:
a)    okresu Trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. 2.1.;
b)    okresu obrad Komisji, o którym mowa w pkt 2.2.;
c)    okresu, w którym Organizator będzie informował Laureatów o wygraniu Nagrody, o którym mowa w pkt 2.3.

2.5.    W razie zmiany czasu trwania Konkursu Organizator poinformuje o zmianie Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej. 


3.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi podjąć wszystkie poniższe działania łącznie w Okresie Trwania Konkursu: 

3.1.1.    Zalogować się do swojego konta prowadzonego w witrynie Klub mojego Maluszka hipp.pl/klub/zaloguj-sie na warunkach określonych w regulaminie tej witryny.
3.1.2.    Wejść na stronę Konkursu hipp.pl/konkurs/.
3.1.3.    Udzielić odpowiedzi na pytania/zadania konkursowe poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu pod adresem hipp.pl/konkurs/quiz – odpowiedzi na pytania/wykonane zadania będą zwane w Regulaminie „Pracą”: 

i.    Pytanie 1. (forma: zadanie „Ułóż hasło z napisów na zielonym tle/polu pokazywanych na filmie”)
ii.    Pytanie 2. (forma: pytanie quizowe jednokrotnego wyboru)
iii.    Pytanie 3. (forma: pytanie quizowe jednokrotnego wyboru)
iv.    Pytanie 4. (forma: pytanie quizowe jednokrotnego wyboru)
v.    Pytanie 5. (forma: pytanie quizowe jednokrotnego wyboru)
vi.    Pytanie 6. (forma: pytanie quizowe jednokrotnego wyboru)
vii.    Pytanie 7. (forma: zadanie „A teraz przypomnij sobie hasło, które ułożyła(e)ś na początku quizu i wyjaśnij, jak je rozumiesz?)

3.1.4.    Zaakceptować Regulamin Konkursu zaznaczając odpowiednie okienko, które znajduje się tuż nad przyciskiem „Biorę udział w Konkursie”. 
3.1.5.    Przesłać prawidłowo wypełniony formularz wraz z Pracą poprzez kliknięcie przycisku „Biorę udział w Konkursie”. 

3.2    Skuteczne przesłanie formularza rejestracyjnego zgodnie z ustępem 3.1.5. powyżej oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy dot. Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy i wzięcie udziału w Konkursie zostanie potwierdzone przez Organizatora niezwłocznie po kliknięciu przycisku „Biorę udział w Konkursie” poprzez wyświetlenie informacji o treści „Dziękujemy za zgłoszenie! Twoje zgłoszenie zostało wysłane poprawnie.”

3.3    Uczestnik, który utraci cechy opisane w punkcie 1 ustęp 1.8., w szczególności utraci dostęp do konta lub w inny sposób naruszy Regulamin, zostanie wykluczony z Konkursu i nie będzie uprawniony do uzyskania statusu Laureata i otrzymania Nagrody, o której mowa w pkt 5, niezależnie od spełnienia innych warunków. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu wskazując przyczynę wykluczenia, chyba że przyczyną tą będzie rozwiązanie umowy o prowadzenie konta.

3.4    Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez Uczestników.

3.5    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie raz i otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę, o której mowa w pkt 5. Uczestnictwo w innych konkursach organizowanych przez Organizatora nie wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie, chyba że coś innego wynika z regulaminów tych konkursów. 

3.6.    Nagroda, o której mowa w pkt. 5 może być wysłana wyłącznie na jeden adres korespondencyjny.  

3.7.    Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Praca naruszająca te ograniczenia zostanie wykluczona z udziału w Konkursie. Oceny pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami dokonuje Organizator. W przypadku otrzymania przez Organizatora Pracy o treści identycznej lub prawie identycznej do treści już uprzednio otrzymanej Pracy, Organizator zachowuje prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który przesłał Pracę późniejszą. 

3.8.    Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brały udziału w Konkursie. 

3.9.    Jeśli uczestnik Konkursu posiada dane teleadresowe w Klubie mojego Maluszka to powinien sprawdzić ich poprawność, ponieważ od tego zależy wysłanie Nagrody, o której mowa w pkt 5, pod właściwy adres w przypadku, gdy dane zgłoszenie wygra w konkursie. 

3.10.    Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przesłanej Pracy Konkursowej.

3.11.    Wysyłając Pracę Konkursową Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej, w serwisach własnych HiPP (w tym w mediach społecznościowych HiPP, np. na portalu Facebook, Instagram) i innych miejscach, szczegółowo wskazanych w pkt 4.1.

4.    LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRACY

4.1.    Z chwilą przekazania Pracy przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi (przesłania formularza) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej sublicencji) do Pracy stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm., dalej „Ustawa”) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, co dotyczy zarówno całości jak i części Pracy, na wszelkich znanych w dniu publikacji Regulaminu polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 Ustawy, w szczególności:
1)    utrwalanie dowolnymi technikami oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub części, jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (w szczególności: wprowadzanie do pamięci komputera, w tym flash, HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna), do systemów teleinformatycznych (w tym systemów cloud computing), zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, analogową lub cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, magnetooptyczne, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray, klucze USB czy zewnętrzne dyski), również w zakresie, w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania;
2)    wykorzystywanie i rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci Internet, na stronach internetowych, na profilach, kontach i kanałach w portalach społecznościowych (w tym serwisach: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, Tik Tok), udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych, wykorzystanie w sieciach wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komórkowej, jak również za pomocą rzutników i projektorów), a także w salach kinowych. Obejmuje to również rozpowszechnianie jako elementu materiałów handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych, w tym umieszczanych na wszelkiego rodzaju plakatach, banerach, billboardach i tym podobnych powierzchniach reklamowych, wszelkiego rodzaju banerach internetowych (statycznych i dynamicznych), a także jako wszelkie inne materiały stanowiące POSM (materiały wspierające sprzedaż);
3)    rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, wprowadzanie do obrotu, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i bezprzewodowe) i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia;
4)    rozpowszechnianie w periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, tworzących niejednolitą całość, w tym w dziennikach i czasopismach, także w wersji elektronicznej;
5)    umieszczanie na produktach, a także na opakowaniach takich produktów oraz dołączonych do nich materiałach, w tym ulotkach;
6)    umieszczanie w katalogach produktów, a także w innych materiałach handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z produktami;
7)    korzystanie i rozpowszechnianie we wszelkiej działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz w działalności gospodarczej, w tym w trakcie pokazów, szkoleń, warsztatów, kursów, imprez i innych tego typu wydarzeń; 
8)    opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne modyfikacje lub zmiany (np. w zakresie obróbki cyfrowej), z prawem do zwielokrotnienia rezultatów takich modyfikacji; 
9)    wprowadzania Pracy do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Pracy.

4.2.    Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Pracy, w tym do dokonywania modyfikacji Pracy, łączenia jej z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji na polach eksploatacji określonych w pkt 4.1. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

4.3.    Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie Pracy, w zakresie wskazanym w pkt. 4.1. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

4.4.    Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawo do tłumaczenia Pracy na każdy język i do rozpowszechniania Pracy lub jej części przetłumaczonej.

4.5.    Uczestnik Konkursu oświadcza, że Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Pracę oraz jej opracowania bez oznaczania imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem Uczestnika Konkursu oraz ma prawo rozpowszechniania ich anonimowo.


5.    NAGRODY RZECZOWE

5.1.    Laureatami Konkursu będzie 60 Uczestników biorących udział w Konkursie. Kryteria wyłonienia Laureatów określa punkt 6 Regulaminu.  

5.2.    Komisja  wyłoni Laureatów Konkursu w okresie określonym w punkcie 2 Regulaminu.  

5.3.    Nagrody w konkursie to:

•    3x nagroda I stopnia składająca się z rowerka marki Bajo, maskotki słonia Hippofanta,  naklejki na samochód z napisem „Z nami jedzie dziecko”, talerzyka plastikowego, etui z łyżeczkami HiPP (jeden z czterech kolorów zostanie wybrany losowo), foremek do piasku oraz zestawu produktów HiPP dopasowanego do wieku dziecka.


•    7x nagroda II stopnia składająca się z zabawki ślimak sortroller marki Bajo, maskotki słonia Hippofanta,  naklejki na samochód z napisem „Z nami jedzie dziecko”, talerzyka plastikowego, etui z łyżeczkami HiPP (jeden z czterech kolorów zostanie wybrany losowo), foremek do piasku oraz zestawu produktów HiPP dopasowanego do wieku dziecka.

•    50 wyróżnień składających się z pojemnika śniadaniowego, talerzyka plastikowego, etui z łyżeczkami HiPP (jeden z czterech kolorów zostanie wybrany losowo), foremek do piasku, naklejki na samochód z napisem „Z nami jedzie dziecko” oraz 7 produktów HiPP BIO.

zwane dalej, każda z osobna, jako „Nagroda”, łącznie jako „Nagrody”.

5.4.    Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z późn.zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom Nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy i pobierze zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej oraz odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego do 20-tego dnia następnego m-ca, po miesiącu wydania Nagrody. Do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata.

5.5.     Laureat Konkursu może otrzymać tylko jeden zestaw Nagród za jedną zwycięską Pracę Konkursową wybraną przez Komisję Konkursową.

5.6.    Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów stanowiących Nagrodę ani do otrzymania ich ekwiwalentów lub zamiany Nagrody.

5.7.    Fundatorem Nagród jest Organizator.

6.    ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

6.1.    Komisja składa się z 3 (trzech) Przedstawicieli Organizatora, którzy większością głosów wyłonią Laureatów Konkursu.

6.2.     Zwycięskie odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną wybrane przez Komisję wg następujących kryteriów: zgodność  Pracy Konkursowej z tematem, pomysłowość, kreatywność, oryginalność.

6.3.    Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników Konkursu. 

6.4.    Nagrody nieodebrane przez Laureata zostaną zwrócone do siedziby Organizatora i będą oczekiwać na odbiór przez Laureata, jednak nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od dnia ich zwrotu. Po upływie powyższego terminu prawo Laureata do Nagrody wygasa.

7.    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZEKAZANIE NAGRÓD LAUREATOM

7.1.    Komisja po zakończeniu Konkursu sporządzi protokół z prac Komisji. Uczestnik Konkursu może na pisemne żądanie, zapoznać się z protokołem prac Komisji w siedzibie Organizatora, w terminie ustalonym przez Strony.

7.2.    Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą mailową, w celu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody oraz prośbą o podanie adresu korespondencyjnego do wysyłki nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania informacji mailowej do Laureatów wcześniej niż w terminie podanym w pkt. 2.3.  Jeśli Organizatorowi nie uda się skontaktować z Laureatem w celu potwierdzenia adresu korespondencyjnego,  a w Klubie Maluszka będą widnieć dane adresowe, to nagroda zostanie wysłana na dane widniejące w Klubie mojego Maluszka.

7.3.    Jeśli w bazie Klubu mojego Maluszka widnieje już adres Laureata i jeśli nastąpiła jego zmiana lub zmiana innych danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody, to Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tych zmianach, jednak nie później niż do 28 kwietnia 2023 roku. W przeciwnym razie nagroda zostanie wysłana na dane widniejące w bazie Klubu mojego Maluszka

7.4.    Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Pracy Konkursowej wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska Laureata oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureata na stronie internetowej Organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

7.5.    Nagrody wymienione w pkt. 5.3. zostaną wysłane  Laureatom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody wydaje Organizator. Organizator może działać w tym zakresie za pośrednictwem innych podwykonawców.

8.    DANE OSOBOWE UCZESTNIKA – INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

8.1.    Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku Konkursem jest "HIPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, posługująca się numerami  REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych (dalej również: „Administrator”).

8.2.    Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres: odo@hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 847 51 72, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w pkt 8.1. lub osobiście w siedzibie Administratora.

8.3.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
1)    zawarcia i realizacji umowy o realizację Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym przyjmowania zgłoszeń Uczestników, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o wynikach Konkursu i wydania nagród (w celu wydania nagród Administrator może przetwarzać również dane teleadresowe Uczestnika Konkursu), korzystania z licencji udzielonej w umowie i oznaczania autora Pracy, a także obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2)    realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych i prowadzenia rachunkowości związanych z obsługą zwycięzców Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3)    archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez Administratora działalności mających faktyczne i prawne znaczenie, w tym w celu wykazania prowadzenia działalności zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4)    dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.4.    Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia (np. podmioty organizujące w imieniu Administratora wysyłkę paczek), podmioty świadczące usługi IT, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, biura księgowe i firmy doradcze, z którymi Administrator współpracuje, podmioty świadczące dla nas usługi PR-owie i marketingowe, a także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystycznych i analitycznych oraz właściwe organy państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.

8.5.    Z założenia nie przekazujemy danych osobowych Uczestników Konkursu do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych Uczestnika miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. 

8.6.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez Administratora:
1)    w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
2)    w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do upływu okresu związanego z wypełnieniem tego obowiązku prawnego;
3)    w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, do upływu okresu związanego z realizacją tych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do dnia wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących szczególnej sytuacji podmiotu danych.

8.7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:
1)    dostępu do swoich danych osobowych, 
2)    ich sprostowania, 
3)    usunięcia,
4)    ograniczenia przetwarzania,  
5)    prawo sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania mającego miejsce na podstawie prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora w przypadkach, o których mowa ust. 3 punkt 3-4 powyżej,
6)    wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.8.    Ewentualne zgłoszenie sprzeciwu, jak również wszelkie wnioski w celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy przekazać na adres siedziby Administratora lub mailowo na adres: odo@hipp.pl.

8.9.    Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i zawarcia umowy dot. Konkursu. 

8.10.    Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność udziału w Konkursie, zawarcia umowy i wykonania świadczenia przez Administratora. 

8.11.    Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika, w tym opis na czym polegają prawa osoby, której dane dotyczą znajduje się w naszej Polityce prywatności pod hipp.pl/polityka-prywatnosci. 

9.    REKLAMACJE

9.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe: 
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klubmaluszka@kontakt.hipp.pl, lub
2)    pisemnie na adres Organizatora: HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja konkursu – „Jakość HiPP o każdej porze roku - WIOSNA”

9.2.    Reklamacja powinna zawierać:
1)    imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail,
2)    uzasadnienie reklamacji zawierające wskazanie istoty nieprawidłowości wykrytej przez Uczestnika, wskazanie, o ile to możliwe, przyczyn nieprawidłowości i dowodów zaistnienia tych nieprawidłowości oraz wskazanie żądania Uczestnika.

9.3.    W przypadku złożenia reklamacji posiadającej braki w zakresie koniecznych jej elementów, Organizator zwróci się do Użytkownika w ciągu 14 dni kalendarzowych z prośbą o jej uzupełnienie. 

9.4.    Organizator rozpatrzy reklamację  w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

9.5.    Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy przypisany do posiadanego konta, chyba że zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. 

9.6.    Ewentualna odmowa uwzględnienia złożonej reklamacji będzie zawierać uzasadnienie.

9.7.    Reklamacje dotyczące dostarczenia uszkodzonej przesyłki zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy adresat ze względu na zły stan przesyłki, odmówi jej przyjęcia i zostanie ona zwrócona przez firmę kurierską lub pocztę do Organizatora Konkursu.

9.8.    Organizator odmówi uwzględniania reklamacji związanej z niedostarczeniem Nagrody, jeśli przyczyna jej niedostarczenia wynika z faktu, iż Organizator nie został poinformowany o zmianie miejsca zamieszkania.


10.    OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

10.1.    Regulamin określa wzajemne prawa i zobowiązania organizatora oraz Uczestników, a także stanowi ofertę zawarcia umowy, którą Uczestnik przyjmuje w sposób dorozumiany, poprzez przesłanie Pracy konkursowej.

10.2.    Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem i jego akceptację.

10.3.    Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W szczególności Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a.     praca zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności o indywidualnym charakterze,
b.    praca zgłoszona w Konkursie nie będzie stanowiła opracowania utworu osoby trzeciej, 
c.    osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz 
d.    nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. 

10.4.    W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste lub dobra osobiste, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów.

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Nagroda może być przyznana wyłącznie Uczestnikowi spełniającemu wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z Regulaminu.

11.2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie  przepisy prawa polskiego. Wszelka komunikacja z Uczestnikiem następować będzie w języku polskim. 

11.3.     Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia należy zastosować regułę, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

11.4.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w ramach Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego.

11.5.    Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin, natomiast materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.