Menu

Ogólne zasady i warunki użytkowania naszych serwisów internetowych oraz Klubu Mojego Maluszka

Drodzy Odwiedzający naszą stronę internetową,

poniżej znajdziecie warunki korzystania z usług zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy Was do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie lub za pośrednictwem infolinii Serwisu dla Rodziców.

Jeżeli chcielibyście uzyskać dokładne informacje na temat ochrony danych osobowych, zapraszamy tutaj: Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne

Zamieszczone w dalszej części tego dokumentu warunki oraz zasady korzystania z usług dotyczą w szczególności:

 • Klubu mojego Maluszka
 • Newsletterów wysyłanych na adres mailowy
 • Konkursów
 • Forum
 • Tablicy dyskusyjnej
 • Próbek mleka następnego
 • Formularza kontaktowego

Administratorem danych, w tym danych osobowych, jest HiPP Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 303 (zwany dalej HiPP). Dane zbierane są w celu wykonania konkretnej usługi (np. wysyłania wiadomości mailowych, wysłania nagrody, udzielenia odpowiedzi na pytanie), o czym użytkownik jest dokładnie informowany przed udzieleniem zgody. Dane będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania usługi, w tym do celów archiwalnych. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

HiPP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminach w dowolnym czasie. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty jego publikacji. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach na stronie internetowej, mają również prawo do rezygnacji z usług w ciągu dwóch tygodni od momentu publikacji informacji na temat wprowadzonych zmian. W takim przypadku należy skontaktować się z HiPP poprzez formularz kontaktowy (wymagana forma pisemna, w tym mailowa). Po otrzymaniu powiadomienia od użytkownika, nastąpi automatyczne skasowanie danych osobowych oraz dostępowych danego użytkownika. Dodatkowo administrator zobowiązuje się do powiadamiania użytkowników o wszelkich zmianach w odniesieniu do możliwości rezygnacji oraz dwutygodniowego terminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania oraz prawa innego rodzaju. Rejestracja w serwisie oraz dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z pełną akceptacją przez użytkownika warunków korzystania z serwisu. 

2. Szczególne warunki użytkowania Klubu mojego Maluszka HiPP

W Klubie mojego Maluszka mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletni użytkownicy. Rejestracja w Klubie Maluszka oraz korzystanie z serwisu jest bezpłatne. 

Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HiPP w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji np. o promocjach czy konkursach droga mailową. Rejestrując się w Klubie Maluszka użytkownik akceptuje również niniejszy regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadcza, iż będzie stosował się do jego postanowień.

Prawa i obowiązki użytkowników:
Rejestracja w Klubie Maluszka jest bezpłatna oraz dobrowolna. Aby dokonać rejestracji w Klubie Maluszka użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, w tym swojego imienia i pełnego nazwiska, pełnego adresu domowego, adresu e-mail, daty urodzenia dziecka. Dodatkowo użytkownik może podać numer telefonu, imię i płeć dziecka. Gdy dane osobowe użytkownika ulegną zmianie, zobowiązuje się on do powiadomienia o tym fakcie HiPP, poprzez aktualizację swoich danych w profilu użytkownika w Klubie Maluszka. Każdy użytkownik może zarejestrować się wyłącznie raz i może założyć wyłącznie jeden profil użytkownika.  

Podczas rejestracji użytkownik nadaje login i hasło, które zapewniają mu dostęp do chronionych obszarów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wymienione dane i musi przechowywać je ostrożnie, aby uniknąć nadużyć. W przypadku zgubienia hasła bądź podejrzenia o wystąpieniu nadużycia, należy niezwłocznie powiadomić o tym HiPP.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadużycia dokonane przez osoby trzecie, tak długo, jeśli nie może udowodnić swojej niewinności. 

Po potwierdzeniu udanej rejestracji użytkownik otrzymuje możliwość wglądu do wszystkich aktualnych treści zamieszczonych w danym obszarze. Dotyczy to treści, do których użytkownik ma dostęp.

Wypełniając formularz rejestracyjny oraz zakładając konto w Serwisie, użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych HiPP oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
 • nieudostępniania swojego konta innym osobom, jak również do niekorzystania z kont należących do innych użytkowników,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to prawnie dopuszczalne,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników,
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i porządkiem prawnym,
 • niepodejmowania działań na szkodę HiPP, użytkowników i innych podmiotów,
 • powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu lub jego ograniczenie (np.: automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.),
 • niewykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, porównawczej, komercyjnej i marketingowej.

Użytkownik może bez podania przyczyny zażądać od HiPP bezpowrotnego usunięcia swojego konta. Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z bazy Serwisu. Po usunięciu lub zablokowaniu konta, firma HiPP przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu należytego rozliczenia usług w Serwisie, należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika, objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

Prawa i obowiązki administratora:
HiPP zastrzega sobie prawo do zablokowania lub trwałego usunięcia konta użytkownika, który działa niezgodnie z regulaminem, mimo wcześniejszych wezwań do zaprzestania takich działań, w tym m.in.: 

 • zakłada więcej niż jedno konto w Klubie Maluszka,
 • zamieszcza treści sprzeczne z prawem, wzywające do przemocy lub nienawiści, 
 • zamieszcza treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,
 • zamieszcza na tablicy dyskusyjnej lub na forum dane osobowe osób trzecich, szczególnie bez ich zgody,
 • reklamuje konkurentów HiPP, ich produkty, promocje, konkursy,
 • zamieszcza treści, filmy, zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich,
 • podejmuje działania na szkodę HiPP, innych użytkowników lub podmiotów.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez użytkownika oraz nie odpowiada za nieaktualne dane, w tym za brak możliwości realizacji wysyłki paczki czy newslettera do użytkownika ze względu na błędne dane.

HiPP zastrzega sobie prawo do żądania od użytkownika stosownych dokumentów potwierdzających podane przez użytkownika dane osobowe pod rygorem zablokowania lub usunięcia konta użytkownika lub usługi świadczonej na jego rzecz w ramach Serwisu. Powyższe może nastąpić jedynie w przypadku powzięcia przez HiPP wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez użytkownika. Nadesłanie kopii dokumentu potwierdzającego dane użytkownika jest dobrowolne. Dokumenty potwierdzające dane użytkownika, przesłane przez niego, po ich zbadaniu zostaną zniszczone lub usunięte lub odesłane do użytkownika, zgodnie z jego dyspozycją.

HiPP zastrzega sobie prawo do usuwania:

 • treści sprzecznych z prawem, wzywających do przemocy czy nienawiści,
 • treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,
 • danych osobowych zamieszczanych na Tablicy dyskusyjnej – zarówno do osoby własnej jak i osób trzecich,
 • wszelkich treści reklamujących konkurentów HiPP lub ich produkty, promocje, konkursy,
 • treści, filmy, zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich.

 

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za login i hasło użytkownika. 

W przypadku śmierci użytkownika, będącego osobą fizyczną lub braku aktywności konta użytkownika przez 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania konto użytkownika może zostać usunięte.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy w funkcjonowaniu Serwisu, w tym za utratę wszelkich danych na kontach użytkowników, które to zakłócenia, problemy wynikły z przyczyn od niej niezależnych, a w szczególności powstałe wskutek działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonych działań innych użytkowników lub osób trzecich.

HiPP ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu celem dokonywania zmian, ulepszeń w Serwisie lub jego konserwacji, o czym użytkownicy w miarę możliwości technicznych zostaną poinformowani.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za treści i charakter wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników, a także za treści, informacje, dane przekazywane i publikowane przez użytkowników w Serwisie.

HiPP nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie przez użytkownika w Serwisie danych, zdjęć, wizerunku innych osób bez ich zgody. W takim wypadku odpowiedzialność ponosi użytkownik, który takiego czynu się dopuścił.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ofert, usług bądź ich usunięcia bez wcześniejszego informowania o tym użytkownika. 

2.1. Korzyści Klubu Maluszka

Zarejestrowani członkowie Klubu Maluszka mogą bezpłatne korzystać z usług oferowanych przez serwis, w tym z porad ekspertów, tablicy dyskusyjnej, newsletterów dotyczących żywienia i rozwoju maluszka, paczek wysyłanych na adres domowy czy możliwości zamówienia próbek mleka następnego HiPP 2 BIO Combiotik®.

2.1.1. Warunki korzystania z forum
Każdy zarejestrowany użytkownik Klubu Maluszka ma możliwość zadawania pytań ekspertom na forum Klubu. Natomiast treści zamieszczone na forum (w tym pytania użytkowników i udzielone na nie odpowiedzi) dostępne są publicznie dla wszystkich osób korzystających ze strony www.hipp.pl, również dla niezarejestrowanych użytkowników. Wpisy na forum mogą być także widoczne w wynikach wyszukiwarki google. 

Wyjątkiem są wątki na forum zamieszczone do dnia 7 maja 2017 roku włącznie, które są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Każdy użytkownik, który po raz pierwszy będzie chciał skorzystać z forum i nie korzystał jeszcze z tablicy dyskusyjnej, zobowiązany jest podać nazwę użytkownika, która będzie widoczna pod każdym jego wpisem (także na tablicy dyskusyjnej). Nazwa użytkownika musi być zgodna z polskim prawem.  Nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać nieetyczne bądź ekstremistyczne treści. Nazwy użytkownika nie można zmienić samodzielnie.

Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści i zdjęć zamieszczonych na forum.

Na forum obowiązuje netykieta, którą użytkownik musi zaakceptować podczas pierwszej wizyty na forum:

 • Bądź uprzejmy. Pamiętaj, że Twoje wpisy są czytane przez inne osoby. Formułuj swoje wypowiedzi w taki sposób, w jaki sam chciałbyś, aby inni zwracali się do Ciebie.
 • Wyrażaj się jasno i wyraźnie oraz dbaj o zwięzłość swoich komunikatów. Sprawi to, że Twoja wypowiedź będzie łatwiejsza do zrozumienia, a prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi będzie większe.
 • Odnoś się z szacunkiem do opinii innych osób i unikaj sformułowań, które w jakikolwiek sposób mogłyby deprecjonować pozostałych użytkowników forum.
 • Niedozwolone jest umieszczanie we wpisach przekazów reklamowych. W przypadku naruszenia tej zasady, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usuwania takich treści.
 • Zakazane jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum treści dyskryminujących, obraźliwych, pornograficznych, czy też sprzecznych z prawem.
 • Przed zadaniem pytania prosimy o upewnienie się, czy podobne pytanie nie pojawiło się już wcześniej. Do tego celu wykorzystaj wyszukiwarkę znajdującą się na forum.
 • Zanim opublikujesz swoje zapytanie sprawdź, które forum jest właściwe. Prosimy o niepowielanie pytań.

Jeżeli na forum zauważysz wypowiedzi innych użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące zasady, prosimy o zgłoszenie tego faktu naszym moderatorom, aby mogli podjąć stosowne kroki.

2.1.2. Warunki korzystania z tablicy dyskusyjnej
Tablica dyskusyjna dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Klubu Maluszka. Każdy użytkownik, który po raz pierwszy będzie chciał skorzystać z tablicy dyskusyjnej i nie korzystał jeszcze z forum, zobowiązany jest do podania nazwy użytkownika, która pojawi się pod każdym jego wpisem. Jeśli użytkownik podał już wcześniej nazwę użytkownika podczas logowania na forum, nie musi podawać jej ponownie. 

Na tablicy dyskusyjnej obowiązują takie same zasady jak na forum (patrz punkt 2.1.1.)

2.1.3. Warunki korzystania z newsletterów wysyłanych na adres mailowy
Każdy użytkownik Klubu Maluszka wyraża zgodę podczas zakładania konta na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Na podstawie wyrażonej zgody HiPP przesyła do użytkownika newslettery dotyczące:

 • okresu ciąży,
 • rozwoju dziecka,
 • żywienia dziecka,
 • promocji produktowych,
 • konkursów,
 • akcji specjalnych.

Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newsletterów w dowolnym czasie. Na dole każdego newslettera znajduje się link do wypisu (Aby zrezygnować z otrzymywania e-mailingów od nas, proszę użyć ten link ) – w celu wypisania się z bazy subskrybentów należy w niego kliknąć. Spowoduje to usunięcie konta e-mail z bazy mailingowej oraz zaprzestanie wysyłania kolejnych wiadomości mailowych.

2.1.4. Paczki przesyłane na adres domowy
Każdy użytkownik rejestrując się w Klubie Maluszka HiPP wyraża zgodę na otrzymywanie na adres domowy bezpłatnych przesyłek marketingowych, zawierających materiały reklamowe HiPP. 

Przesyłki nadawane są wyłącznie do osób, które podały swoje pełne dane podczas rejestracji, w tym pełne imię i nazwisko, pełny adres domowy, datę urodzenia dziecka. Przesyłki marketingowe realizowane są do zarejestrowanych użytkowników, którzy aktywowali konto w Serwisie i spodziewają się dziecka lub posiadają dziecko w wieku do 12. miesiąca życia. HiPP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki z powodu podania błędnych bądź niepełnych danych. HiPP nie ma również obowiązku ponownego nadania paczki, jeśli pierwsze nie dotarła do konsumenta z w/w powodów.

Liczba, częstotliwość oraz zawartość przesyłek uzależniona jest od planów dystrybucyjnych HiPP oraz wieku dziecka. Skład przesyłki dopasowany jest do wieku dziecka i nie podlega wymianie na inny. Skład przesyłki może ulegać zmianie. HiPP nie ma obowiązku informowania użytkowników o zawartości poszczególnych paczek. Wszelkie informacje na temat realizowanych przesyłek dostępne są w mailingu powitalnym wysyłanych do użytkowników na adres mailowy podany podczas rejestracji. 

2.1.5. Próbki mleka następnego HiPP
Użytkownicy Klubu Maluszka mają możliwość samodzielnego zamówienia bezpłatnych zestawów mlecznych zawierających próbki mleka następnego HiPP 2 BIO Combiotik®. Próbki mleka następnego HiPP przeznaczone są dla dzieci od 7. do 12. miesiąca życia włącznie. Próbki mleka wysyłane są nie wcześniej jak po ukończonym 4. miesiącu życia dziecka.

Aby zamówić próbki mleka następnego HiPP 2 BIO Combiotik® należy wypełnić formularz zamówienia dostępny w Klubie Maluszka po zalogowaniu. Formularz dostępny jest dla rodziców dzieci, które ukończyły przynajmniej 4. miesiąc życia. Link do formularza znajduje się w bocznym menu Klubu Maluszka. 

Pakiet z próbkami mleka następnego może być zamówiony przez użytkownika tylko raz. Czas oczekiwania na pakiet wynosi około 1 miesiąc. HiPP zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy, np. w przypadku niesprzyjającym warunków pogodowych, w tym mrozów.

Zawartość zestawu mlecznego może ulegać zmianom, a jego zawartość nie podlega wymianie na inne produkty. 

HiPP wysyła zestawy mleczne wyłącznie do osób, które podały swoje pełne dane podczas rejestracji, w tym pełne imię i nazwisko, pełny adres domowy, datę urodzenia dziecka. HiPP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki z powodu podania błędnych bądź niepełnych danych. HiPP nie ma również obowiązku ponownego nadania paczki, jeśli pierwsze nie dotarła do konsumenta z w/w powodów.

2.2. Konkursy fotograficzne dostępne tylko dla zarejestrowanych członków Klubu mojego Maluszka HiPP

Uczestnikami konkursów dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Klubu Maluszka mogą być tylko pełnoletni użytkownicy. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę, chyba, że przedmiotem konkursu są nagrody pieniężne. Pracownicy HiPP oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w organizowanych konkursach. Jeżeli konkurs organizowany jest we współpracy z inną firmą, również pracownicy oraz rodziny firmy kooperującej są wykluczeni z możliwości brania udziału w konkursie. Dane osób biorących udział w konkursie nie mogą być przekazywane, sprzedawane osobom trzecim oraz w jakikolwiek inny sposób używane niezgodnie z przeznaczeniem.

Użytkownik publikujący zdjęcie, wypowiedź czy film deklaruje, że jest właścicielem wszystkich treści publikowanych w serwisie oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie drogą mailową informacji na temat wyników konkursu, w którym bierze udział. Ponadto użytkownik zgadza się na gromadzenie przez HiPP danych dla potrzeb konkursu oraz wykorzystywanie przesłanych zdjęć w tychże celach. Oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody. Użytkownik wyraża także zgodę na publikowanie zamieszczonych treści w serwisach własnych HiPP oraz w materiałach reklamowych HiPP. Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Przesłane treści nie mogą być niemoralne i łamać praw, nie mogą zawierać treści ekstremistycznych, obraźliwych. HiPP nie ma obowiązku publikacji wszystkich treści zgłoszonych do konkursu. Użytkownicy dopuszczający się nadużyć będą karani i natychmiast wykluczeni z udziału w konkursie.

2.3. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik poprzez odpowiednie zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy do HiPP ma prawo reklamować wszelkie nieprawidłowe działania Serwisu. Reklamacje będą rozpoznawane przez HiPP w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. HiPP poinformuje reklamującego o wynikach rozpoznania jego reklamacji. Przed zadaniem pytania lub zgłoszeniem problemu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy na stronach Serwisu.

3. Szczególne regulacje dotyczące konkursów dostępnych w serwisie, bez konieczności logowania.

Uczestnikami konkursów publikowanych na www.hipp.pl mogą być tylko pełnoletni użytkownicy. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę, chyba, że przedmiotem konkursu są nagrody pieniężne. Pracownicy HiPP oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w organizowanych konkursach. Jeżeli konkurs organizowany jest we współpracy z inną firmą, również pracownicy oraz rodziny firmy kooperującej są wykluczeni z możliwości brania udziału w konkursie. Dane osób biorących udział w konkursie nie mogą być przekazywane, sprzedawane osobom trzecim oraz w jakikolwiek inny sposób używane niezgodnie z przeznaczeniem.

Do każdego konkursu organizowanego w serwisie www.hipp.pl, w którym mogą wziąć udział także osoby niezarejestrowane w Klubie Maluszka przygotowany zostanie stosowny regulamin określający szczególne warunki konkursu, w tym zasady dotyczące udziału w konkursie, czasu jego trwania, rodzaju nagród, reklamacji. 

4. Postanowienia końcowe

Obowiązujący Regulamin Serwisu jest dostępny w Klubie mojego Maluszka HiPP. HiPP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi). W takim przypadku HiPP poinformuje użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu jego udostępnienia na stronie Serwisu. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Pobierz bezpłatną aplikację HiPP dla dzieci
Pobierz